Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Na cestě ke globální zelené ekonomice a lepší správě – Komise předkládá politickou orientaci pro konferenci Rio+20

Brusel 20. června 2011 – Evropská komise dnes přijala sdělení, jímž vytváří základ pro postoj EU na konferenci OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, která se bude konat v Rio de Janeiru v červnu roku 2012.

Sdělení stanoví cíle a konkrétní opatření pro dva vzájemně propojené tematické okruhy konference: umožnění přechodu k ekologické ekonomice v souvislosti s udržitelným rozvojem a vymýcením chudoby a zajištění lepší správy pro udržitelný rozvoj.

Sdělení společně předložili komisař pro životní prostředí Janez Potočnik a komisař pro rozvoj Andris Piebalgs, aby tak vyjádřili důležitou souvislost mezi životním prostředím a rozvojem.

Janez Potočnik k tomu uvedl: „Udržitelné hospodaření se zdroji a přírodním bohatstvím má zásadní význam pro země na všech stupních rozvoje. Může se stát příležitostí zejména pro rozvojové země, protože zdroje a přírodní bohatství jsou svou podstatou spojeny s úsilím o odstranění chudoby. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout na celosvětové úrovni, musíme začít vytvářet patřičné tržní a regulační podmínky v celosvětovém měřítku. Rio+20 se může stát začátkem přechodu celé planety ke globální zelené ekonomice.“

Změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí jsou postiženy především rozvojové země. Nejzjevnějším důkazem jsou povodně, sucha a zvyšování hladiny moří. Ohrožují hospodářský a sociální rozvoj, který se snažíme svou pomocí povzbudit. Rio+20 je příležitostí, jak splnit politický závazek ke zlepšení životní úrovně milionů lidí. Je třeba přejít k ekologickému hospodářství, jež nám umožní dosáhnout udržitelného rozvoje ku prospěchu všech občanů,“ dodal Andris Piebalgs.

Sdělení se zabývá obsahem („co“), formou („jak“) a hybnými silami („kdo“) přechodu k zelené ekonomice a navrhuje konkrétní opatření, která by bylo možné provádět na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni. Hlavními tématy jsou:

1. Investice do klíčových zdrojů a přírodního bohatství („co“), jimiž jsou: voda, energie z obnovitelných zdrojů, bohatství moří, biologická rozmanitost a ekosystémové služby, udržitelné zemědělství, lesy, odpad a recyklace. Tyto oblasti jsou základem živobytí pro miliony lidí a mohou přispět ke zmírnění chudoby. Mohou se stát oblastmi budoucího hospodářského růstu a globálních trhů.

2. Spojení tržních a regulačních nástrojů („jak“): ekologické daně, odstranění dotací, které škodí životnímu prostředí, mobilizace veřejných a soukromých finančních zdrojů, investice do dovedností a zelených pracovních míst. Je třeba vypracovat ukazatele, jež budou odrazem obecnějšího pojetí pokroku (z ekologického i sociálního hlediska) a vývoje HDP.

3. Zlepšení správy a podpora většího zapojení soukromého sektoru („kdo“): posílení a zjednodušení stávajících mezinárodních správních struktur (např. zdokonalení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)). Zásadní význam má rovněž mnohem větší zapojení a angažovanost podnikatelské sféry a občanské společnosti.

Dnes předložené sdělení vytváří základ pro další dialog mezi Komisí, Radou a Parlamentem, občanskou společností, podnikatelskou sférou a jednotlivými zeměmi v přípravách na konferenci Rio+20. Jednotný postoj EU musí být OSN předložen do 1. listopadu 2011.

Další kroky

Na základě uvedeného sdělení Komise ve spolupráci s Radou a Parlamentem vypracuje jednotný postoj EU, který přispěje k ambicióznímu výsledku konference Rio+20 konkrétními politikami a opatřeními pro dosažení ekologického hospodářství.

Souvislosti

Dvacet let po prvním „summitu Země“ v roce 1992, jakkoli bylo dosaženo značného pokroku v úsilí o vymýcení chudoby a zabránění zhoršování životního prostředí, zbývá ještě vyřešit mnoho nelehkých úkolů na celosvětové úrovni. Nedaří se plnit zejména některé z rozvojových cílů tisíciletí. Přibližně 1,4 miliardy lidí stále žijí v naprosté chudobě a šestina světové populace trpí podvýživou. Dochází k plenění přírodního bohatství, zatímco celosvětové emise skleníkových plynů dále stoupají. Za této situace se v červnu 2012 na čtvrtém summitu Země v Rio de Janeiru setkají vedoucí představitelé zemí celého světa, aby si připomněli 20. výročí konání konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Rio de Janeiru a 10. výročí uspořádání světového summitu o udržitelném rozvoji, který se uskutečnil v Johannesburgu v roce 2002. Rio+20 se zaměří na dvě vzájemně propojená témata: zelenou ekonomiku v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby a institucionální rámec pro udržitelný rozvoj.

Veškeré podrobnosti k obsahu sdělení lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Další údaje o konferenci OSN o udržitelném rozvoji jsou k dispozici na adrese:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar