Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Към глобална „зелена“ икономика и по-добро управление — Комисията представя политически насоки за конференцията „Рио+20“

Брюксел, 20 юни 2011 г. Днес Европейската комисия прие съобщение, подготвящо почвата за позицията, която ще бъде заета от ЕС по време на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие — „Рио+20“, насрочена за юни 2012 г. в Рио де Жанейро.

В него са изложени целите и конкретните мерки по отношение на двете взаимосвързани теми на конференцията: осъществяването на прехода към зелена икономика в контекста на устойчивото развитие и преодоляването на бедността, както и осигуряването на по-добро управление с цел устойчиво развитие.

Съобщението бе представено съвместно от еврокомисарите по околната среда и по развитието Янез Поточник и Андрис Пиебалгс, с което бе отбелязана важната връзка между околната среда и развитието.

Янез Поточник заяви: „Устойчивото управление на ресурсите и природните богатства е изключително важно за всички страни, независимо от степента на тяхното развитие. То може да даде най-вече шанс на развиващите се страни, тъй като ресурсите и природните богатства са фундаментално свързани с усилията за преодоляване на бедността. С цел това да бъде постигнато на световно равнище, ние трябва да започнем да налагаме в световен мащаб необходимите пазарни и регулаторни рамки. С „Рио+20“ може да бъде поставено началото на световен преход към глобална зелена икономика.“

Андрис Пиебалгс добави:„Развиващите се страни първи понасят последиците от изменението на климата и разрушаването на околната среда. Наводненията, сушата и покачването на морското равнище са най-явните последствия. Те застрашават икономическото и социално развитие, което се опитваме да постигнем посредством предоставяното от нас подпомагане. „Рио+20“ ще ни даде възможност да гарантираме политическия ангажимент за подобряване на благосъстоянието на милиони хора. За постигането на устойчиво развитие, което ще бъде от полза за всички граждани, ние трябва да осъществим прехода към зелена икономика.“

В съобщението са очертани насоки по основните въпроси по прехода към зелена икономика – „какво, как и кой“, като са предложени конкретни действия, които биха могли да се приложат на международно, национално и регионално равнище. Основните аспекти са:

1. Инвестиции в ключовите ресурси и природни богатства („Какво“): в т.ч. вода, възобновяеми енергийни източници, морски ресурси, биологично разнообразие и функциониране на екосистемите, устойчиво селско и горско стопанство, обработка и рециклиране на отпадъци. Тези области осигуряват прехраната на милиони хора и могат да допринесат за намаляване на бедността. Те биха могли да се превърнат във фактор за бъдещия икономически растеж и глобални пазари.

2. Съчетаване на пазарни и регулаторни инструменти („Как“): екологични такси, прекратяване на субсидиите за дейности, които вредят на околната среда, набиране на публични и частни финансови средства, инвестиции в практически умения и зелени работни места. Трябва да бъдат разработени показатели, които да отразяват напредъка като цяло (екологичен и социален) и да се използват в допълнение към БВП.

3. Подобряване на управлението и насърчаване на участието на частния сектор („Кой“): укрепване и оптимизиране на съществуващите международни структури за управление (например чрез разширяване на Програмата на ООН за околната среда). От съществено значение е и по-активното участие и ангажимент на бизнеса и гражданското общество.

Днешното съобщение поставя основите на бъдещ диалог, който ще се проведе между Комисията, Съвета и Парламента, гражданското общество, бизнеса и страните в периода преди „Рио+20“. ЕС трябва да представи своята консолидирана позиция пред ООН до 1 ноември 2011 г.

Следващи стъпки

Това съобщение ще послужи като основа на бъдещите съвместни усилия на Комисията, Съвета и Парламента за постигане на съгласувана позиция на ЕС, която ще допринесе за амбициозните цели на „Рио+20“ чрез конкретни политики и мерки за постигане на по-екологосъобразна икономика.

История на досието

Въпреки значителния напредък, постигнат две десетилетия след първата „Среща на върха за Земята“ от 1992 г. по отношение на преодоляването на бедността и разрушаването на околната среда, на световно равнище остават значителни предизвикателства. Изпълнението на редица от целите на хилядолетието за развитие закъснява значително. Хората, които все още живеят в изключителна бедност, са приблизително 1,4 милиарда, а една шеста от населението на земята страда от недохранване. Природните ресурси се изчерпват, докато глобалните емисии на парникови газове продължават да нарастват. На фона на това световните лидери ще участват в четвъртата поредна Среща на върха за Земята, насрочена за юни 2012 г. в Рио де Жанейро — 20 годни след проведената през 1992 г. в Рио Конференция на ООН за околната среда и устойчивото развитие и 10 години след Световната среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург през 2002 г. По време на „Рио+20“ акцентът ще бъде поставен върху две взаимосвързани теми: зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и премахването на бедността; както и институционалната рамка за устойчиво развитие.

За по-подробна информация относно съдържанието на съобщението виж:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

За по-подробна информация относно Конференцията на Обединените нации за устойчивото развитие виж:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar