Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Ympäristö: EU:n kansalaisten suuri enemmistö kantaa huolta ympäristöstä

Bryssel 20.6.2011 – Euroopan komissio teetti hiljattain ympäristöä koskevan kyselyn, jossa kävi ilmi, että ympäristöllä on suurta henkilökohtaista merkitystä yli 90 prosentille vastaajista jokaisessa jäsenvaltiossa. Suurin osa eurooppalaisista katsoo, että luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja ympäristön suojelu voivat edistää EU:n taloudellista kasvua. Tulokset antavat myös vahvan valtuutuksen EU:n toimille: talouskriisistä huolimatta miltei 9 kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että EU:n tulisi rahoittaa ympäristön suojeluun tähtääviä toimia. Ympäristölainsäädäntöä EU:n tasolla kannatetaan laajasti: yli 8 kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että EU:n lainsäädäntöä tarvitaan ympäristön suojelemiseksi heidän omassa maassaan.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik katsoo näiden tulosten osoittavan, että eurooppalaiset ovat sitoutuneet ympäristön suojelemiseen voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. ”Ja kyseessä ovat toimet, eivät vain hyvät aikomukset”, hän lisäsi. "Kaksi kolmesta eurooppalaisesta kertoo eritelleensä jätteet kierrättämistä varten viimeisen kuukauden aikana, yli puolet pyrkii vähentämään energian kulutusta, neljä kymmenestä yrittää vähentää kertakulutustavaroiden käyttöä ja yhä useammat käyttävät ympäristöä vähemmän kuluttavia kulkuvälineitä. Nämä tulokset ovat myös merkittävä osoitus luottamuksesta EU:hun - EU:n tason ympäristölainsäädäntö saa kyselyssä selkeän kannatuksen."

Luonnonvarojen ehtyminen aiheuttaa yhä enemmän huolta

Tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset ovat yhä tietoisempia luonnonvaroihin kohdistuvista paineista. Kun haastateltavilta kysyttiin mahdollisista ratkaisuista, 8 kymmenestä halusi yritysten käyttävän luonnonvaroja tehokkaammin, yli 7 kymmenestä halusi kansallisten hallitusten tekevän enemmän ja miltei 7 kymmenestä katsoi, että kansalaisten itsensä olisi tehtävä enemmän.

Kysyttäessä viidestä merkittävämmästä ympäristöön liittyvästä huolenaiheesta, yli 3 kymmenestä mainitsi luonnonvarojen ehtymisen (33 %, vastaava luku 26 % vuonna 2007), 41 prosenttia veden pilaantumisen, 33 prosenttia jätteen lisääntymisen (aiemmin 24 %) ja 19 prosenttia kulutuksen (aiemmin 11 %). Sen sijaan huoli luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä pysyy edelleen alhaisena. Ainoastaan 22 prosenttia mainitsi lajien ja luontotyyppien häviämisen.

Valtuutus toimille

  • Talouskriisistä huolimatta 89 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että ympäristön suojelulle tulisi myöntää enemmän rahoitusta.

  • EU:n kansalaisista 81 prosenttia kannattaa ympäristöä koskevan lainsäädännön antamista EU:n tasolla ja katsoo sen olevan tarpeellinen keino ympäristön suojelemiseksi (laskua yksi prosentti vuodesta 2007).

  • Miltei 60 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että ympäristöystävälliset hankintamenettelyt ovat tehokkain tapa tarttua ympäristöongelmiin ja vain alle 30 kannattaa ratkaisuja, jotka ovat ainoastaan kustannustehokkaita.

  • Myös EU:n ulkopuoliset toimet ja taloudellinen tuki saavat runsaasti kannatusta: 79 prosenttia vastaajista katsoo, että EU:n tulisi auttaa EU:n ulkopuolisia maita suojelemaan ympäristöä.

Lisätietoa kaivataan

Vaikka suurin osa (60 %) katsoo, että heillä on kohtuullisesti tietoa ympäristöstä (55 % vuonna 2007), tiedotuksen todettiin olevan puutteellista useilla alueilla. Noin puolet eurooppalaisista katsoo, että he eivät pysty tämänhetkisten merkintäjärjestelmien avulla luotettavasti tunnistamaan ympäristön kannalta suotuisia tuotteita. Kansalaiset haluaisivat myös tietää enemmän yleisten kemikaalien vaikutuksesta terveyteensä (40 %), muuntogeenisten organismien käytöstä maanviljelyssä (37 %), maanviljelyssä käytettävien torjunta-aineiden ja lannoitteiden aiheuttamasta pilaantumisesta sekä luonnonvarojen ehtymisestä (27 %).

Tausta

Kyselytutkimus suoritettiin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa 13. huhtikuuta ja 8. toukokuuta 2011 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui noin 26 825 vastaajaa eri yhteiskunta- ja väestöryhmistä, ja heitä haastateltiin henkilökohtaisesti heidän omalla äidinkielellään. Tutkimus suoritettiin Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston puolesta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar