Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Životní prostředí: naprosté většině občanů EU leží životní prostředí na srdci

Brusel 20. června 2011 – Z posledního průzkumu Evropské komise vyplývá, že otázky týkající se životního prostředí jsou důležité pro více než 90 % respondentů v každém členském státě. Velká většina Evropanů je toho názoru, že účinnějším využíváním přírodních zdrojů a ochranou životního prostředí lze podporovat hospodářský růst v EU. Zpráva rovněž obsahuje silný mandát pro činnost EU: téměř devět z deseti Evropanů si navzdory hospodářské krizi myslí, že EU by měla finančně podporovat činnosti, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Průzkum rovněž ukázal masivní podporu týkající se tvorby zákonů na úrovni EU v této oblasti: více než osm Evropanů z deseti uznává, že právní předpisy na úrovni EU jsou pro ochranu životního prostředí v jejich zemi nezbytné.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Mnohé z těchto trendů ukazují, že Evropané se o životní prostředí zajímají mnohem více než kdykoli předtím. A nyní mám na mysli skutečné akce, nikoli jen dobré úmysly: dva Evropané ze tří tvrdí, že během posledního měsíce třídili odpad za účelem jeho recyklace, více než polovina se snaží snížit svou spotřebu energie, čtyři z deseti se snaží používat méně výrobků na jedno použití a velké množství Evropanů volí ekologicky šetrnější způsoby dopravy. Výsledky průzkumu rovněž významným způsobem potvrzují správnost evropského projektu. Představují jednoznačnou podporu pro právní předpisy EU v oblasti životního prostředí.“

Přírodní zdroje – stále ožehavější problém

Průzkum ukazuje zvyšující se povědomí o nutnosti šetřit přírodními zdroji. Když byli respondenti dotazováni na možná řešení, osm z deseti požaduje, aby se podniky snažily o účinnější využívání přírodních zdrojů. Sedm z deseti chce, aby vlády členských států byly aktivnější, a téměř sedm z deseti se domnívá, že sami občané by měli vynaložit větší úsilí.

Když měli respondenti uvést pět nejzásadnějších problémů týkajících se životního prostředí, více než tři z deseti Evropanů nyní uvedli vyčerpávání přírodních zdrojů (33 % oproti 26 % v roce 2007), 41 % znečištění vody, 33 % rostoucí produkci odpadu (oproti 24 %) a 19 % spotřebu (oproti 11 %). Na druhé straně obavy ze ztráty biologické rozmanitosti jsou stále malé – pouze 22 % respondentů vyjádřilo obavy ze zániku druhů a přírodních stanovišť.

Mandáty k činnosti

  • 89 % Evropanů si navzdory hospodářské krizi myslí, že EU by měla více finančně podporovat ochranu životního prostředí.

  • 81 % respondentů má za to, že právní předpisy na úrovni EU pro oblast životního prostředí představují nezbytný prostředek k jeho ochraně (oproti roku 2007 o jeden procentní bod méně).

  • Skoro 60 % Evropanů se domnívá, že postupy při zadávání veřejných zakázek, při nichž se zohledňují otázky životního prostředí, jsou nejúčinnější formou řešení ekologických problémů, zatímco řešení založená čistě na efektivně vynaložených nákladech upřednostňuje méně než 30 % z nich.

  • Činnost a finanční podpora směřovaná za hranice EU se rovněž těší značné podpoře, neboť 79 % respondentů se domnívá, že by EU při ochraně životního prostředí měla pomáhat i nečlenským zemím.

Více informací, prosím…

Ačkoli se většina Evropanů cítí být o životním prostředí poměrně dobře informována (60 % oproti 55 % v roce 2007), bylo zjištěno, že informovanost je v určitých oblastech neuspokojivá. Zhruba 50 % Evropanů má za to, že současný systém označování jim neumožňuje, aby spolehlivě identifikovali k životnímu prostředí šetrné zboží. Občané by rovněž uvítali lepší informovanost o dopadu běžných chemických látek na jejich zdraví (40 %), o používání geneticky modifikovaných organismů v zemědělství (37 %), o znečištění způsobeném používáním pesticidů a hnojiv v zemědělství a o vyčerpávání přírodních zdrojů (27 %).

Souvislosti

Průzkum probíhal od 13. dubna do 8. května 2011 ve 27 členských státech Evropské unie. Jménem GŘ pro životní prostředí bylo přímo a v jejich mateřském jazyce dotazováno 26 825 respondentů z různých společenských a demografických skupin.

Další informace:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar