Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Околна среда: огромното мнозинство от гражданите на ЕС е дълбоко загрижено за проблемите на околната среда

Брюксел, 20 юни 2011 г. Според последното проучване на Европейската комисия проблемите на околната среда сериозно тревожат повече от 90 % от анкетираните във всяка една от държавите-членки. Огромното мнозинство от европейците счита, че по-ефективното използване на ресурсите и опазването на околната среда могат да повишат икономическия растеж в ЕС. Докладът от проучването свидетелства и за силно изразени очаквания за действие от страна на ЕС: въпреки икономическата криза почти 90 % от европейците смятат, че с финансови средства от ЕС следва да бъдат насърчавани екологосъобразни дейности. Подкрепата за законодателство на равнището на ЕС е също много широка: повече от 80 % от европейските граждани са съгласни, че за защитата на околната среда в тяхната страна е необходимо законодателство на ЕС.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Голяма част от тези тенденции показват безпрецедентна ангажираност на гражданите на Европа с проблемите на околната среда. И техните добри намерения са подплатени с действия. Двама от всеки трима европейци заявяват, че са разделяли боклука с цел рециклиране през последния месец, повече от половината се стремят да намалят потреблението си на енергия, около 40 % се опитват да ограничат използването на продукти за еднократна употреба, а броят на европейците, предпочитащи по-екологосъобразни форми на транспорт, нараства. Тези заключения представляват също важен довод в полза на „проекта“ Европа. Те осигуряват недвусмислена подкрепа за законодателството в областта на околната среда на равнище на ЕС.“

Растящо безпокойство във връзка с природните ресурси

Проучването разкрива нарасналата осведоменост относно напрежението, свързано с използването на природните ресурси. Запитани за евентуалните решения, 80 % от анкетираните настояват за увеличаване на усилията за по-ефективно използване на природните ресурси от страна на предприятията, повече от 70 % желаят по-активна намеса на националните правителства, а почти 70 % са на мнение, че самите граждани трябва да бъдат по-активни.

Запитани за петте най-наболели екологични проблема, повече от 30 % от европейците посочват понастоящем изчерпването на природните ресурси (33 % спрямо 26 % през 2007 г.), 41 % — замърсяването на водите, 33 % — нарастващия обем на отпадъците (спрямо 24 %), а 19 % — прекомерната консумация (спрямо 11 %). Загрижеността за загубата на биологично разнообразие обаче остава ниска — едва 22 % се опасяват от изчезването на видове и местообитания.

Мандати за действие

  • Въпреки икономическата криза почти 89 % от европейците смятат, че трябва да бъдат отделени повече средства за опазването на околната среда.

  • 81 % изразяват подкрепа за законодателството в областта на околната среда на равнище на ЕС като необходима мярка за защита на околната среда (1 процентен пункт по-малко спрямо 2007 г.).

  • Почти 60 % от европейците са на мнение, че екологосъобразните процедури за възлагане на обществени поръчки представляват най-ефективният начин за преодоляване на екологичните проблеми, а по-малко от 30 % предпочитат решения, свързани единствено с оптимизиране на разходите.

  • Действията и финансовото подпомагане извън пределите на ЕС срещат също стабилна подкрепа, като 79 % от анкетираните считат, че ЕС трябва да съдейства на страните извън Съюза в усилията им за защита на околната среда.

Повече информация, моля…

Въпреки че повечето европейски граждани смятат, че са добре информирани за околната среда (60 % спрямо 55 % през 2007 г.), в редица области бе установен недостиг на информация. Близо половината от европейците са на мнение, че действащата система за етикетиране не им позволява уверено да разпознават екологосъобразните стоки. Също така те биха желали да бъдат по-добре информирани относно въздействието на обикновените химически продукти върху тяхното здраве (40 %), относно използването на ГМО в селското стопанство (37 %), замърсяването с пестициди и торове от селското стопанство, както и относно изчерпването на природните ресурси (27 %).

История на досието

Проучването бе проведено в 27-те държави-членки на Европейския съюз между 13 април и 8 май 2011 г. От името на ГД „Околна среда“ бяха анкетирани, лично и на техния майчин език, 26 825 лица от различни социални и демографски групи.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar