Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európsky podporný úrad pre azyl už pracuje naplno

Brusel, 17. jún 2011 – 19. júla sa európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová zúčastní na inaugurácii Európskeho podporného úradu pre azyl (European Asylum Support Office, EASO) vo Valette na Malte. Nový úrad začal vykonávať niektoré činnosti v novembri 2010 a od tejto nedele už pracuje naplno. Úrad EASO bol založený s cieľom zlepšiť praktickú spoluprácu v záležitostiach azylu a pomáhať členským štátom pri plnení ich európskych a medzinárodných záväzkov, ktorými je poskytovať ochranu ľuďom v núdzi.

Som veľmi šťastná, že otváram Európsky podporný úrad pre azyl. Vďaka svojmu zameraniu na praktické a prevádzkové záležitosti týkajúce sa azylu a migrácie ponúka podporný úrad hodnotnú podporu členským štátom tým, že im umožňuje spoluprácu vo všetkých aspektoch posudzovania žiadostí o azyl, ako aj pri prijímaní žiadateľov o azyl. Bude poskytovať podporu členským štátom, ktoré sú konfrontované s nečakaným prílivom žiadateľov o azyl, ako aj tým, ktorí jednoducho potrebujú svoj azylový systém zefektívniť a dať mu spravodlivejší charakter. Úrad je nevyhnutným nástrojom na dosiahnutie spoločného európskeho azylového systému, ktorý bude komplexnejší a bude poskytovať vyššiu mieru ochrany. Postupy týkajúce sa prijímania žiadateľov o azyl sú v jednotlivých krajinách EÚ stále značne odlišné a je potrebné ešte veľa urobiť pre to, aby sa zvýšila miera ich súladu. Podporný úrad bude pri tom zohrávať dôležitú úlohu", uviedla Cecilia Malmströmová.

Inaugurácia sa bude konať v nedeľu 19. júna v Upper Barrakka Gardens vo Vallette za prítomnosti komisárky Malmströmovej, predsedu vlády Malty Lawrencea Gonziho, a maltského ministra spravodlivosti a vnútra Carmela Mifsuda Bonniciho. Na oslavách sa zúčastnia aj predstavitelia maďarského a poľského predsedníctva Rady, poslanci Európskeho parlamentu, veľvyslanci EÚ a Vysoký komisár OSN pre utečencov.

V dňoch 20. a 21. júna sa bude konať zasadnutie správnej rady úradu EASO, na ktorom výkonný riaditeľ Rob Visser oboznámi prítomných so stavom implementácie pracovného programu agentúry na rok 2011 a zároveň predstaví návrh pracovného programu na rok 2012.

Európska komisia poskytuje úradu EASO od jeho zriadenia dôležitú pomoc, ktorá zahŕňa poskytovanie ľudských zdrojov, expertízy, prijímanie pracovníkov a logistickú podporu, a bude naďalej vynakladať maximálne úsilie na to, aby v čo najkratšom čase zabezpečila plnú prevádzku úradu.

Výhody praktickej pomoci

Úrad EASO podporuje členské štáty v ich úsilí zaviesť súdržnejšiu a spravodlivejšiu azylovú politiku, a to napríklad prostredníctvom poskytovania pomoci pri vyhľadávaní osvedčených postupov, organizovania školení na európskej úrovni alebo zlepšovania prístupu k presným informáciám o krajinách pôvodu. Takisto poskytuje technickú a prevádzkovú podporu členským štátom, ktoré čelia „osobitným tlakom“ (t. j. členským štátom, ktoré za príslušné obdobie dostávajú veľký počet žiadostí o azyl). Takáto pomoc sa zabezpečuje prostredníctvom vysielania expertných azylových tímov, ktoré môžu pomôcť znížiť tlak na azylové systémy týchto krajín.

Podporný úrad už začal pracovať a prijímanie zamestnancov sa dostáva do záverečnej fázy. Agentúra už sústredila asi 350 expertov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú k dispozícii v naliehavých situáciách. Tieto tímy poskytujú tlmočnícke služby, informácie o krajinách pôvodu a know how v otázke riešenia azylových prípadov.

Dňa 1. apríla 2011 bol podpísaný operačný plán rozmiestnenia podporných azylových tímov v Grécku s cieľom pomôcť gréckym orgánom pri vytváraní moderného a efektívneho azylového a prijímacieho systému. Prvý tím bol rozmiestnený v máji 2011. Niekoľko členských štátov ponúklo svojich expertov (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Švédsko).

Súvislosti

Dňa 18. februára 2009 Komisia navrhla zriadenie úradu EASO (IP/09/275). Návrh bol vo forme nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (nariadenie (EÚ) č. 439/2010), a majú ho sprevádzať zmeny týkajúce sa Európskeho fondu pre utečencov (European Refugee Fund, ERF).

Počas prvého polroka 2010 Rada a Európsky parlament formálne schválili zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a členské štáty rozhodli, že jeho vedenie bude vo Vallette na Malte.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky: MEMO/11/415

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar