Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet töötab nüüdsest täisvõimsusel

Brüssel, 17. juuni 2011. Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström osaleb 19. juunil Maltal Vallettas Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti avatseremoonial. Tugiamet alustas osaliselt tegevust juba 2010. aasta novembris, kuid alates pühapäevast töötab ta täisvõimsusel. Amet asutati varjupaigaküsimustes tehtava praktilise koostöö tugevdamiseks ning selleks, et aidata liikmesriikidel täita Euroopa Liidu raames ja rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi varjupaigataotlejate kaitsmiseks.

Cecilia Malmströmi sõnul valmistab Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti avamine talle suurt heameelt. „Tugiamet hõlbustab varjupaigataotluste hindamise ja varjupaigataotlejate vastuvõtuga seotud praktilist koostööd ning annab sel viisil väärtuslikku abi kiiret lahendamist vajavates varjupaiga- ja rändeküsimustes. Toetatakse nii neid liikmesriike, keda on tabanud ootamatu varjupaigataotlejate sissevool, kui ka neid, kes soovivad muuta oma varjupaigasüsteemi õiglasemaks ja tõhusamaks. Tugiametit oli hädasti vaja, et aidata luua Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mis tegutseks laiahaardeliselt ja pakuks tõhusat kaitset. Varjupaigataotlejatele osaks saav vastuvõtt on liikmesriigiti endiselt üsna erinev ja eri tavade lähendamiseks tuleb teha suuremaid jõupingutusi. Tugiametil on selles töös tähtis roll.”

Avatseremoonia toimub pühapäeval, 19. juunil Vallettas Upper Barrakka aias volinik Malmströmi, Malta peaministri Lawrence Gonzi ja Malta justiits- ja siseasjade ministri Carmelo Mifsud Bonnici osavõtul. Pidustustest võtavad samuti osa Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistujariigi Ungari ja järgmise eesistujariigi Poola esindajad, Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide suursaadikud ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku asetäitja.

Tugiameti tegevdirektor Rob Visser annab 20.–21. juunil 2011 toimuval haldusnõukogu koosolekul ülevaate sellest, kuidas edeneb ameti 2011. aasta tööprogrammi elluviimine, ja esitab ühtlasi 2012. aasta tööprogrammi visandi.

Euroopa Komisjoni toetus on olnud tugiametile alates selle loomisest eluliselt tähtis, hõlmates muu hulgas inimressursse, erialaseid teadmisi, töötajate värbamist ja logistikat. Komisjon teeb ka edaspidi kõik endast oleneva, et amet saavutaks kiiresti täieliku töövõimsuse.

Praktilise abi tähtsus

Amet toetab liikmesriikide jõupingutusi ühtlasema ja õiglasema varjupaigapoliitika elluviimisel näiteks järgmiselt: ta aitab neil välja töötada head tavad, korraldab Euroopa tasandil koolitusi ja parandab varjupaigataotlejate päritoluriiki käsitleva täpse teabega tutvumise võimalusi. Samuti osutab ta tehnilist ja operatiivabi liikmesriikidele, kes on erilise surve all, sest nad on saanud teatava ajavahemiku jooksul suure hulga varjupaigataotlusi. Kõnealust abi annavad asjatundjatest koosnevad varjupaigatugirühmad, kelle ülesanne on riigi varjupaigasüsteemile osutatavat survet leevendada.

Tugiameti töö juba käib ja töötajate värbamine on jõudmas lõppetappi. Amet on koostanud reservnimekirja umbes 350st ELi liikmesriikide asjatundjast, kes on valmis hädaolukorras sekkuma. Varjupaigatugirühmad annavad ka tõlkeabi ja teavet lähteriikide kohta ning jagavad varjupaigataotluste käsitlemisega seotud oskusteavet.

1. aprillil 2011 kirjutati alla tegevuskavale ELi varjupaigatugirühmade lähetamiseks Kreekasse, et aidata riigi ametiasutustel luua tänapäevane ja tõhus varjupaiga- ja vastuvõtusüsteem. Esimene rühm lähetati Kreekasse 2011. aasta mais. Selles osalesid Austria, Belgia, Küprose, Madalmaade, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriigi asjatundjad.

Taust

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku tugiameti loomiseks 18. veebruaril 2009 (IP/09/275). Ettepanekus soovitati võtta Euroopa Tugiameti loomise kohta vastu määrus (määrus (EL) nr 439/2010) ja seoses sellega on ühtlasi kavas muuta Euroopa Pagulasfondi käsitlevaid sätteid.

2010. aasta esimeses pooles kiitsid nõukogu ja Euroopa Parlament Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise ametlikult heaks ja liikmesriigid otsustasid, et selle asukohaks saab Valletta.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused: MEMO/11/415

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar