Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Bryssel den 27 januari 2011

Lufttransport: Avtal med Ryssland om överflygning av Sibirien leder till överträdelseförfaranden mot sju medlemsstater

EU-kommissionen har i dag inlett överträdelseförfaranden mot Belgien, Danmark, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Sverige om deras bilaterala luftfartsavtal med Ryssland. Var och en av dessa medlemsstater får en formell begäran om upplysningar, en s.k. formell underrättelse. Kommissionen misstänker att dessa avtal kan hindra den fria konkurrensen mellan europeiska flygbolag och resultera i avgifter för överflygning av Sibirien som eventuellt strider mot EU:s antitrustbestämmelser. Liknande formella underrättelser skickades redan i oktober 2010 till Finland, Frankrike, Tyskland och Österrike (se IP/10/1425). Kommissionen granskar nu om övriga medlemsstaters bilaterala luftfartsavtal med Ryssland är förenliga med EU-lagstiftningen. Att EU-flygbolag måste betala för att flyga över Sibirien till ett antal destinationer i Asien gör inte enbart flygningarna dyrare utan leder även till snedvridning av konkurrensen mellan flygbolag från EU och flygbolag utanför EU.

EU-kommissionens ståndpunkt är att luftfartsavtal måste behandla alla flygbolag från EU lika och följa antitrustlagstiftningen. Annars kan vissa EU-flygbolag få sämre villkor än de direkta konkurrenterna eller tvingas att betala oskäliga extraavgifter som leder till högre biljettpriser för konsumenterna.

Etableringsfrihet

Bilaterala luftfartsavtal mellan ett enskilt EU-land och ett land utanför EU måste innehålla en klausul om att villkoren gäller alla flygbolag från EU och inte bara flygbolag från landet ifråga. Detta är en viktig del av den europeiska luftfartsmarknaden som skapades i början av 1990-talet, som innebär att flygbolag ska omfattas av samma villkor överallt i EU. Kravet på en EU-klausul uttrycktes i domstolens s.k. open skies-beslut 2002 (se IP/02/1609). Domstolen fastställde att villkor som begränsar luftfartsavtal till det berörda EU-landet strider mot EU-bestämmelserna om etableringsfrihet (numera artikel 49 i EUF-fördraget).

De flesta avtal med länder utanför EU har sedan dess anpassats efter domstolens beslut. Ryssland är ett av de få länder i världen som inte erkänner att alla bolag från EU måste behandlas lika, och att eventuella bilaterala avtal måste innehålla en EU-klausul. Detta skapar allvarliga praktiska problem, exempelvis genom att flygbolag som tas över av ett bolag från ett annat EU-land riskerar att förlora sina trafikrättigheter.

Avgifter för överflygning av Sibirien

Utsedda flygbolag från EU måste betala avgifter för att flyga över Sibirien till många asiatiska destinationer. Enbart för 2008 uppskattar man att de berörda bolagen från EU betalade cirka 420 miljoner US-dollar i avgifter – merparten direkt till det ryska flygbolaget Aeroflot. Kommissionen misstänker att detta strider mot EU:s antitrustlagstiftning som säger att flygbolag inte ska tvingas att ingå handelsavtal med en direkt konkurrent. Kommissionen befarar också att det strider mot internationell lagstiftning (Chicagokonventionen). Dessutom innebär de bilaterala avtalen olika villkor för flygbolag från EU beroende på var de är baserade, vilket ytterligare snedvrider konkurrensen. I slutänden riskerar passagerarna att tvingas betala mer än nödvändigt för flygbiljetterna.

Nästa steg

Medlemsstaterna har två månader på sig att besvara de formella underrättelserna. Om medlemsstaterna inte vidtar nödvändiga åtgärder är nästa steg i ett överträdelseförfarande ett motiverat yttrande från kommissionen med en begäran om att ifrågavarande medlemsstater ändrar sina bilaterala luftfartsavtal med Ryssland. Kommissionen kontrollerar även om övriga medlemsstaters bilaterala luftfartsavtal med Ryssland följer EU-lagstiftningen.

MEMO/11/46.

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/11/45.


Side Bar