Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Brusel 27. januára 2011

Letecká doprava: Komisia začala konania o porušení právnych predpisov proti siedmim členským štátom vo veci dohôd s Ruskom o preletoch nad Sibírou

Európska komisia dnes začala konania o porušení právnych predpisov proti Belgicku, Dánsku, Holandsku, Luxembursku, Spojenému kráľovstvu, Švédsku a Taliansku vo veci ich dvojstranných dohôd o leteckých službách s Ruskom, pričom každému z týchto členských štátov poslala formálnu žiadosť o informácie známu ako „formálna výzva“. Komisia je znepokojená možnosťou, že by tieto dohody mohli brániť hospodárskej súťaži medzi európskymi leteckými spoločnosťami a poskytnúť základ pre poplatky za prelet nad Sibírou, ktoré môžu byť nezákonné vzhľadom na protimonopolné právne predpisy EÚ. Komisia podobné formálne výzvy už v októbri 2010 zaslala Fínsku, Francúzsku, Nemecku a Rakúsku (pozri IP/10/1425) a v súčasnosti aktívne posudzuje súlad zvyšných dvojstranných dohôd členských štátov s Ruskom o leteckých službách s právnymi predpismi EÚ. To, že letecké spoločnosti Európskej únie musia platiť za prelet nad Sibírou na ceste do mnohých destinácií v Ázii, môže nielen spôsobiť zdraženie týchto letov, ale navyše viesť k nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi leteckými spoločnosťami EÚ a ostatnými leteckými spoločnosťami.

Európska komisia zastáva názor, že v dohodách o leteckej doprave treba pristupovať ku všetkým leteckým spoločnostiam EÚ rovnako a treba rešpektovať protimonopolné pravidlá. V opačnom prípade môžu byť niektoré letecké spoločnosti znevýhodnené voči svojim priamym konkurentom alebo môžu platiť neprimerané dodatočné poplatky, ktoré by sa mohli preniesť na zákazníkov v podobe vyššieho cestovného.

Sloboda usadiť sa

Dvojstranné dohody o leteckých službách medzi jednotlivými členskými štátmi a nečlenskými štátmi musia obsahovať tzv. ustanovenie EÚ o určení, ktorým sa uznáva, že podmienky dohody sa vzťahujú rovnako na všetky letecké spoločnosti EÚ, a nielen na letecké spoločnosti konkrétneho členského štátu. Ide o základnú súčasť jednotného európskeho trhu leteckej dopravy, ktorý bol vytvorený začiatkom 90. rokov a ktorý zaručuje leteckým spoločnostiam právo na prevádzku na základe tých istých podmienok kdekoľvek v EÚ. Táto požiadavka týkajúca sa tzv. ustanovenia EÚ o určení bola potvrdená v rozhodnutiach Súdneho dvora vo veci „otvoreného neba“ z roku 2002 (pozri IP/02/1609). Súdny dvor konštatoval, že ustanovenia obmedzujúce výhody dohôd o leteckých službách na štátnych príslušníkov príslušného členského štátu sú v rozpore s pravidlami EÚ o slobode usadiť sa (v súčasnosti ustanovenej v článku 49 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Odvtedy sa už väčšina dohôd s nečlenskými krajinami EÚ prispôsobila rozhodnutiu Súdneho dvora. Rusko ako jedna z mála krajín na svete neuznáva, že so všetkými leteckými dopravcami EÚ sa musí zaobchádzať na základe rovnosti a že podmienky akejkoľvek dvojstrannej dohody musia obsahovať tzv. ustanovenie EÚ o určení a uplatňovať sa na všetkých. Tento postoj spôsobuje vážne praktické problémy a ohrozuje napríklad dopravné práva leteckých spoločností, ktoré prevzal dopravca z iného členského štátu EÚ.

Poplatky za prelet nad Sibírou

Letecké spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie EÚ o určení, sú povinné platiť poplatky za prelety nad Sibírou na trasách do mnohých destinácií v Ázii. Podľa odhadov zaplatili príslušné letecké spoločnosti EÚ len v roku 2008 poplatky vo výške asi 420 miliónov USD - väčšinou priamo ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot. Komisia sa obáva, že ide o porušenie protimonopolných právnych predpisov EÚ, podľa ktorých by letecké spoločnosti nemali byť nútené uzatvárať obchodné dohody s priamym konkurentom. Komisia sa takisto obáva, že ide o porušenie medzinárodného práva (Chicagský dohovor). Týmito dvojstrannými dohodami sa takisto stanovujú pre letecké spoločností EÚ odlišné podmienky v závislosti od krajiny, v ktorej sú usadené, čím sa ešte zhoršuje narušenie hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku existuje riziko, že cestujúci by museli zaplatiť za lety viac, ako by inak bolo potrebné.

Ďalšie kroky

Členské štáty majú dva mesiace na odpoveď na formálnu výzvu. Ak by nezareagovali uspokojivo, potom by ďalším krokom konania o porušení právnych predpisov bolo odôvodnené stanovisko, v ktorom by Komisia požiadala príslušné členské štáty, aby zmenili a doplnili svoje dvojstranné dohody o leteckých službách s Ruskom. Komisia aktívne posudzuje súlad dvojstranných dohôd o leteckých službách, ktoré s Ruskom podpísali všetky ostatné členské štáty, s právnymi predpismi EÚ.

MEMO/11/46

Ďalšie informácie o konaniach o porušení právnych predpisov EÚ pozri v

MEMO/11/45.


Side Bar