Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Briselē, 2011. gada 27. janvārī

Gaisa transports. Komisija uzsāk pienākumu neizpildes procedūras pret septiņām dalībvalstīm attiecībā uz nolīgumiem ar Krieviju par Sibīrijas pārlidojumiem

Šodien Eiropas Komisija ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret Apvienoto Karalisti, Beļģiju, Dāniju, Itāliju, Luksemburgu, Nīderlandi un Zviedriju par šo valstu divpusējiem gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem ar Krieviju, nosūtot tām informācijas pieprasījumu, ko sauc par "oficiālu paziņojuma vēstuli". Komisija pauž bažas, ka nolīgumi var traucēt konkurenci starp Eiropas aviosabiedrībām un dot pamatu Sibīrijas pārlidojumu maksājumiem, kas varētu būt nelikumīgi saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem. Līdzīgas oficiālas paziņojuma vēstules 2010. gada oktobrī jau nosūtītas Austrijai, Francijai, Somijai un Vācijai (sk. IP/10/1425), un Komisija aktīvi novērtē pārējo dalībvalstu divpusējo aviācijas nolīgumu ar Krieviju atbilstību ES tiesību aktiem. Fakts, ka Eiropas Savienības aviosabiedrībām ir jāmaksā, lai lidotu pāri Sibīrijai, dodoties uz daudziem galamērķiem Āzijā, var ne tikai padarīt lidojumus dārgākus, bet arī izraisīt negodīgu konkurenci starp ES un ārpus ES aviosabiedrībām.

Eiropas Komisija uzskata, ka gaisa transporta nolīgumos ir jānodrošina vienāda attieksme pret visām ES aviosabiedrībām un jāievēro pretmonopola noteikumi. Pretējā gadījumā dažas ES aviosabiedrības var būt neizdevīgākā situācijā nekā to tiešie konkurenti, vai arī tām nāktos maksāt nepamatotus papildmaksājumus, kas var palielināt gaisa pārvadājumu izmaksas pasažieriem.

Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp atsevišķu dalībvalsti un valsti, kas nav ES dalībvalsts, ir jāiekļauj “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzula”, kas paredz, ka noteikumi vienādi attiecas ne tikai uz minētās dalībvalsts aviosabiedrībām, bet uz visām ES aviosabiedrībām. Tas ir svarīgs elements Eiropas vienotajā aviācijas tirgū, kuru izveidoja 1990. gadu sākumā, nodrošinot, ka aviosabiedrības ir tiesīgas darboties saskaņā ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem visā ES. Prasību par “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas” iekļaušanu apstiprināja 2002. gadā ar Tiesas nolēmumiem “Atvērto debesu” lietās (sk. IP/02/1609). Tiesa paziņoja, ka noteikumi, kas ierobežo gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu izdevīgumu, aprobežojoties tikai ar attiecīgās dalībvalsts aviosabiedrībām, pārkāpj ES noteikumus par brīvību veikt uzņēmējdarbību (kas tagad izklāstīti Līguma par ES darbību 49. pantā).

Kopš tā laika lielākā daļa nolīgumu ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir pielāgoti Tiesas nolēmumam. Krievija ir viena no dažām pasaules valstīm, kas nav atzinusi, ka pret visiem ES gaisa pārvadātājiem ir jānodrošina vienāda attieksme un ka jebkura divpusēja nolīguma noteikumos ir jāiekļauj “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzula” un jāattiecina uz visiem. Tas rada nopietnas praktiskas problēmas, apdraudot satiksmes tiesības, piemēram, ja aviosabiedrību pārņem citas ES dalībvalsts aviosabiedrība.

Maksājumi par Sibīrijas pārlidojumu

Attiecīgajām ES aviosabiedrībām ir jāmaksā Sibīrijas pārlidojuma maksājumi par maršrutiem uz daudziem galamērķiem Āzijā. Ir aplēsts, ka tikai 2008. gadā attiecīgie ES pārvadātāji samaksāja aptuveni USD 420 miljonus, lielāko daļu no šīs summas tieši Krievijas aviosabiedrībai Aeroflot. Komisija pauž bažas, ka tas ir ES pretmonopola noteikumu pārkāpums, jo minētajos noteikumos paredzēts, ka aviosabiedrības nevar piespiest noslēgt komercnolīgumu ar tiešo konkurentu. Komisija arī pauž bažas, ka tas ir starptautisko tiesību aktu (Čikāgas konvencijas) pārkāpums. Šie divpusējie nolīgumi arī nosaka ES aviosabiedrībām atšķirīgus nosacījumus atkarībā no valsts, kurā ir to galvenā darbības vieta, un tas pastiprina konkurences izkropļojumu. Visbeidzot, pasažieriem par lidojumiem varētu būt jāmaksā vairāk, nekā būtu nepieciešams.

Turpmākie soļi

Dalībvalstīm divu mēnešu laikā jāatbild uz oficiālo paziņojumu. Ja tās nereaģēs apmierinoši, tad nākamais solis pienākumu neizpildes procedūrā ir Komisijas argumentētais atzinums, kurā attiecīgajām dalībvalstīm prasa grozīt to divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumus ar Krieviju. Pašlaik Komisija novērtē visu pārējo dalībvalstu ar Krieviju noslēgto divpusējo nolīgumu par gaisa pārvadājumiem atbilstību ES tiesību aktiem.

MEMO/11/46.

Plašāku informāciju par ES pienākumu neizpildes procedūrām lasiet MEMO/11/45.


Side Bar