Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Brüssel, 27. jaanuar 2011

Lennutransport: komisjon algatas seitsme liikmesriigi suhtes rikkumismenetlused seoses Venemaaga sõlmitud kokkulepetega Siberist ülelendamise kohta

Euroopa Komisjon algatas täna Belgia, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Taani, Rootsi ja Ühendkuningriigi suhtes rikkumismenetlused seoses Venemaaga sõlmitud kahepoolsete lennunduslepingutega ning saatis neist igale ametliku teabenõude ehk märgukirja. Komisjon on mures, et lepingud võivad vähendada Euroopa lennuettevõtjate vahelist konkurentsi ja nende alusel võidakse määrata teenustasud Siberist ülelendamise eest, mis võib ELi konkurentsieeskirjade kohaselt ebaseaduslik olla. Sarnased märgukirjad saadeti 2010. aasta oktoobris ka Austriale, Prantsusmaale, Saksamaale ja Soomele (vt IP/10/1425) ning komisjon hindab põhjalikult ülejäänud liikmesriikide ja Venemaa vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute vastavust ELi õigusele. See, et ELi lennuettevõtjatel tuleb Aasias asuvasse mitmesse sihtkohta lendamise korral maksta Siberist ülelendamise eest, muudab lennud kallimaks ja võib tekitada ebaausat konkurentsi ELi ja ELi-väliste lennuettevõtjate vahel.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et lennunduslepingutes tuleb kõiki ELi lennuettevõtjaid võrdselt kohelda ning järgida konkurentsieeskirju. Vastasel korral võivad mõned ELi lennuettevõtjad saada otseste konkurentidega võrreldes ebasoodsama kohtlemise osaliseks või on sunnitud maksma täiendavaid põhjendamatuid tasusid, mis võivad tähendada tarbijate jaoks hinnatõusu.

Asutamisvabadus

ELi üksikute liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahel sõlmitud kahepoolsed lennunduslepingud peavad sisaldama ELi määramissätet, mis tagab selle, et lepingu sätteid ei kohaldata mitte ainult lepingu sõlminud liikmesriigi lennuettevõtjate suhtes, vaid ka kõikide teiste ELi lennuettevõtjate suhtes. Tegemist on 1990. aastate alguses loodud Euroopa ühtse lennundusturu ühe põhinõudega, millega kõikidele ELi lennuettevõtjatele tagatakse ühtsed tingimused lennuteenuste osutamiseks. ELi määramissätte nõuet kinnitati ka avatud lennunduspiirkonna lepinguid käsitlevates Euroopa Kohtu 2002. aasta otsustes (vt IP/02/1609). Euroopa Kohus märkis, et sätted, mille kohaselt lennunduslepingu eelised kehtivad ainult lepingu sõlminud liikmesriigi kodanike suhtes, on vastuolus asutamisvabadust käsitlevate ELi eeskirjadega (mis on praeguseks sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 49).

Tänaseks on enamik ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud lepinguid Euroopa Kohtu otsusega vastavusse viidud. Venemaa on üks vähestest riikidest, kes ei ole tunnustanud põhimõtet, et kõiki ELi lennuettevõtjaid tuleb kohelda võrdselt, et kõik kahepoolsed lennunduslepingud peavad sisaldama ELi määramissätet ning et seda tuleb kohaldada kõikide ELi lennuettevõtjate suhtes. See tekitab tõsiseid probleeme ja ohustab liiklusõigusi juhul, kui lennuettevõtja peaks üle minema mõne teise ELi liikmesriigi lennuettevõtja omandusse.

Siberist ülelendamise tasud

ELi määratud lennuettevõtjad on sunnitud paljude Aasiasse suunduvate lendude puhul maksma tasu Siberist ülelendamise eest. Ainuüksi 2008. aastal maksid asjaomased ELi lennuettevõtjad Siberist ülelendamise eest hinnanguliselt 420 miljonit USA dollarit, millest enamus läks otse Venemaa lennuettevõtjale Aeroflot. Komisjon leiab, et see on vastuolus ELi konkurentsiseadusega, mille kohaselt lennuettevõtjad ei peaks olema sunnitud sõlmima kaubanduskokkuleppeid otseste konkurentidega. Komisjon on seisukohal, et tekkinud olukord on vastuolus ka rahvusvahelise õigusega (Chicago konventsioon). Selliste kahepoolsete lepingutega kehtestatakse ELi lennuettevõtjatele sõltuvalt lennuettevõtja asukohast erinevad tingimused, tekitades seega täiendavaid konkurentsimoonutusi. Lisaks on oht, et reisijatel tuleb lendamise eest maksta rohkem, kui vaja oleks.

Järgmised sammud

Liikmesriikidel on märgukirjadele vastamiseks aega kaks kuud. Kui nad ei reageeri nõuetekohaselt, saadetakse rikkumismenetluse järgmise sammuna komisjoni põhjendatud arvamus, millega nõutakse, et kõnealused liikmesriigid muudaksid Venemaaga sõlmitud kahepoolseid lennunduslepinguid. Komisjon hindab põhjalikult ülejäänud liikmesriikide ja Venemaa vahel sõlmitud kahepoolsetele lennunduslepingute kooskõla ELi õigusega.

MEMO/11/46

Lisateave ELi rikkumismenetluse kohta on esitatud pressiteates MEMO/11/45


Side Bar