Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Брюксел, 27 януари 2011 г.

Въздушен транспорт: Комисията започва процедури за нарушение срещу седем държави-членки във връзка със споразумения с Русия за прелитане над Сибир

Днес Европейската комисия започна процедури за нарушение срещу Белгия, Дания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство и Швеция във връзка с техните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия, като изпрати до всяка от тези държави-членки официално искане за информация под формата на „официално уведомително писмо“. Комисията се опасява, че споразуменията могат да нарушат конкуренцията между европейските авиокомпании и да бъдат основание за такси за прелитане над Сибир, които да са незаконни съгласно антитръстовите правила на ЕС. Подобни официални уведомителни писма вече бяха изпратени през октомври 2010 г. на Австрия, Германия, Финландия и Франция (виж IP/10/1425) и Комисията спешно се оценява съответствието с правото на ЕС на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги на останалите държави-членки с Русия. Фактът, че авиокомпании от Европейския съюз трябва да плащат при прелитане над Сибир на път за много азиатски дестинации не само може да направи полетите по-скъпи, но и да доведе до нелоялна конкуренция между авиокомпании от ЕС и извън ЕС.

Гледната точка на Европейската комисия е, че споразуменията за въздушен транспорт трябва да гарантират равнопоставеност между всички авиокомпании от ЕС и спазване на антитръстовите правила. В противен случай може да се окаже, че някои авиокомпании от ЕС са поставени в по-неизгодна позиция от своите преки конкуренти или са принудени да плащат неоснователни допълнителни такси, които могат да доведат до покачване на цените на билетите за потребителите.

Свобода на установяване

Двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между отделна държава-членка и трета държава трябва да включват така наречената „клауза за назначаване на ЕС“, която гласи, че разпоредбите се прилагат еднакво за всички авиокомпании от ЕС, а не само за авиокомпаниите от въпросната държава-членка. Това е основна част от единния европейски пазар на въздушни превози, създаден в началото на 90-те години, която гарантира, че за авиокомпаниите важат еднакви правила навсякъде в ЕС. Изискването за „клауза за назначаване на ЕС“ бе потвърдено от решението „Открито небе“ на Съда на Европейския съюз от 2002 г. (виж IP/02/1609 ).

Съдът постанови, че разпоредби, съгласно които само граждани на дадена държава-членка могат да се ползват от предимствата на споразумения за въздухоплавателни услуги, съставляват нарушение на правилата на ЕС относно свободата на установяване (понастоящем формулирани в член 49 от Договора за функционирането на ЕС).

Повечето споразумения с трети държави вече бяха приведени в съответствие с решението на Съда. Русия е една от малкото държави в света, която не приема да третира еднакво всички превозвачи от ЕС и не е съгласна условията в двустранните споразумения да включват „клауза за назначаване на ЕС“ и да важат за всички. Това поражда сериозни практически проблеми, като застрашава например правата за превоз на авиокомпании, закупени от превозвач от друга държава-членка на ЕС.

Такси за прелитане над Сибир

Определени европейски авиокомпании са задължени да плащат такси за прелитане над Сибир по маршрутите си към много азиатски дестинации. Само през 2008 г. въпросните европейски превозвачи са заплатили такси за около 420 милиона USD, като по-голямата част от тях директно на руската авиокомпания Аерофлот. Комисията изразява опасение, че това е в нарушение на антитръстовото законодателство на ЕС, съгласно което авиокомпаниите не трябва да бъдат принуждавани да сключват търговски споразумения с преките си конкуренти. Комисията се опасява и от факта, че това е в нарушение на международното право (Чикагската конвенция). Тези двустранни споразумения налагат и различни условия на европейските авиокомпании в зависимост от държавата на установяване, което допълнително нарушава конкуренцията. В резултат на това на ползващите въздушен транспорт могат да бъдат наложени по-високи цени от обичайните .

Следващи стъпки

Държавите-членки имат два месеца да отговорят на официалните уведомителни писма. Ако реакцията им не отговаря на очакванията следващият етап от процедурата за нарушение ще бъде обосновано становище от Комисията с искане въпросните държави-членки да променят своите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия. Комисията спешно оценява дали двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени от всички останали държави-членки с Русия са съобразени с правото на ЕС.

MEMO/11/46

За повече информация относно прилаганите в ЕС процедури за нарушение, виж MEMO/11/45


Side Bar