Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Ochrana údajov: Podľa nového prieskumu Európania zdieľajú údaje na internete, avšak majú naďalej obavy v súvislosti s ich ochranou

Brusel 16. júna 2011 – Traja zo štyroch Európanov akceptujú skutočnosť, že uvádzanie ich osobných údajov tvorí súčasť ich každodenného života, majú však zároveň obavy, ako spoločnosti – vrátane vyhľadávačov a sociálnych sietí – ich informácie využívajú. Také sú hlavné závery prieskumu Eurobarometer venovanému ochrane údajov a elektronickej totožnosti, ktoré dnes zverejnila Európska komisia. V správe sa uvádza, že 62 % ľudí v Európskej únii poskytuje minimálny objem požadovaných informácií s cieľom ochrániť svoju totožnosť, 75 % ľudí by chcelo mať možnosť kedykoľvek vymazať svoje osobné informácie na internete – mať tzv. právo byť zabudnutý. Myšlienka prijatia opatrení na úrovni EÚ má takisto širokú podporu. Pokiaľ ide o ochranu údajov, 90 % ľudí v Európe chce mať rovnaké práva.

Väčšina ľudí je zvyknutá uvádzať svoje osobné údaje pri nákupe na internete alebo používaní sociálnych sietí. Zároveň sa však obávajú toho, ako sú ich údaje využívané, a majú pocit, že na ich využitie nemajú vždy vplyv,“ povedala podpredsedníčka EK a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. To je dôvod prečo je pri modernizácii pravidiel ochrany údajov potrebné výslovne ozrejmiť, že ľudia by mali mať právo – a nielen možnosť – stiahnuť svoj súhlas so spracovaním údajov.“

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu, povedala: „Veľa ľudí nenakupuje online, pretože majú obavy v súvislosti s ochranou ich údajov. Táto situácia je prekážkou rozvoja jednotného trhu s digitálnym obsahom v Európe a bráni nám v oživovaní hospodárstva. Títo ľudia majú takisto obavy, pokiaľ ide o zabezpečenie ich totožnosti na internete. Na tento problém budem reagovať čoskoro prostredníctvom predloženia návrhu právneho aktu.“

Výsledky prieskumu sú k dispozícii vo chvíli, keď Komisia pripravuje reformu pravidiel ochrany údajov na úrovni EÚ (pozri IP/10/1462 a SPEECH/11/183). Cieľom je chrániť údaje jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky vrátane presadzovania práva, zároveň znížiť byrokratickú záťaž podnikov a zabezpečiť voľný pohyb údajov v EÚ. Komisia má v úmysle predložiť osobitné návrhy do konca tohto roka.

Prieskum ukázal, že 60 % Európanov, ktorí používajú internet (40 % všetkých občanov EÚ), nakupuje alebo predáva veci na internete a využíva sociálne siete. Ľudia na týchto stránkach uvádzajú svoje osobné údaje vrátane biografických (takmer 90 %), sociálnych (takmer 50 %) a citlivých informácií (takmer 10 %). 70 % opýtaných uviedlo, že má obavy v súvislosti s tým, ako spoločnosti využívajú ich údaje, a myslí si, že má len čiastočný, ak vôbec nejaký vplyv na nakladanie s týmito údajmi. 74 % ľudí by chcelo, aby zhromažďovanie a spracovávanie údajov na internete bolo podmienené ich predošlým výslovným súhlasom.

Hlavnou zásadou pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov je, že používatelia musia dať k použitiu ich údajov súhlas. Tieto informácie nemožno poskytovať ďalej bez súhlasu používateľa a spoločnosti ich môžu využívať len na tie účely, pre ktoré dostali súhlas.

Najčastejšími obavami ľudí sú obavy z podvodu pri nákupe online (uviedlo to 55 % opýtaných), z toho, že informácie budú použité bez ich vedomia na sociálnych sieťach (44 %) a že údaje budú spoločnosti zdieľať bez ich súhlasu (43 %).

V otázke ochrany osobných údajov majú ľudia väčšiu dôveru vo verejné orgány, ako sú nemocnice (78 %), vlády (70 %) a inštitúcie EÚ (55 %), než v súkromné spoločnosti, ako sú obchody (39 %), poskytovatelia internetu (32 %) a online služieb (22 %).

42 % ľudí využíva existujúce nástroje a stratégie na obmedzenie nežiaducich emailov a 23 % mení bezpečnostné nastavenia svojich internetových prehliadačov. Z toho vyplýva, že ľudia pravdepodobne nechránia údaje o svojej totožnosti na internete dostatočne, ak nemajú k dispozícii jednoduché nástroje, alebo ak je používanie týchto nástrojov zložité.

58 % používateľov internetu číta vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ale nie všetci im rozumejú. Celkove 62 % používateľov vyhláseniam o ochrane osobných údajov buď nerozumie, nečíta ich, nevie ich nájsť alebo ich ignoruje. Ak si ich používatelia prečítajú, sú obozretnejší pri poskytovaní svojich informácií. Jedným z hlavných cieľov reformy pravidiel ochrany údajov je ich posilnenie, aby poskytovatelia služieb zvýšili transparentnosť svojich služieb (informácií o tom, ktoré údaje zhromažďujú a ďalej spracovávajú, na aké účely, kde a ako ich uchovávajú) a zaviedli primerané bezpečnostné opatrenia.

Prieskum odhalil značné rozdiely medzi postojom k zdieľaniu osobných informácií medzi mladšími generáciami, ktoré v uvádzaní svojich údajov často nevidia dôvod k obavám, a staršími generáciami, ktoré skôr inklinujú k obavám v súvislosti s ochranou údajov.

Súvislosti

Komisia predstavila 4. novembra 2010 stratégiu na posilnenie pravidiel EÚ na ochranu údajov (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Cieľom stratégie je chrániť údaje jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky vrátanie presadzovania práva, zároveň znížiť byrokratickú záťaž podnikov a zabezpečiť voľný pohyb údajov v EÚ. Toto preskúmanie politiky Komisia využije spolu s výsledkami verejnej konzultácie pri revízii smernice EÚ z roku 1995 o ochrane osobných údajov (95/46/ES).

Pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov sú zamerané na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä práva na ochranu údajov, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu údajov. Túto všeobecnú smernicu o ochrane osobných údajov doplnili ďalšie právne nástroje, ako je smernica o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií. Existujú aj osobitné pravidlá ochrany osobných údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uznáva v článku 8 Charty základných práv EÚ a v Lisabonskej zmluve. Zmluva o fungovaní Európskej únie poskytuje v článku 16 právny základ pre pravidlá o ochrane údajov pre všetky činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti práva EÚ (Zmluva o fungovaní Európskej únie).

Uskutočnenie prieskumu Eurobarometer o ochrane údajov a elektronickej totožnosti v Európskej únii si vyžiadali oddelenia Komisie pre spravodlivosť, informačnú spoločnosť a médiá a ich Spoločné výskumné centrum. Prácu koordinovalo oddelenie pre komunikáciu.

Ďalšie informácie

Prieskum Eurobarometer o ochrane údajov a elektronickej totožnosti v Európskej únii:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitter-i:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar