Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Gegevensbescherming: Europeanen delen gegevens online, maar blijven bezorgd over privacy – nieuwe enquête

Brussel, 16 juni 2011 – Drie van de vier Europeanen vinden dat het openbaar maken van persoonsgegevens deel uitmaakt van het dagelijkse leven, maar zijn ook bezorgd over de manier waarop bedrijven – inclusief zoekmachines en sociale netwerksites – hun gegevens gebruiken. Dit zijn de voornaamste conclusies van een nieuwe Eurobarometer-enquête over het standpunt van personen inzake gegevensbescherming en elektronische identiteit, die de Europese Commissie vandaag heeft bekendgemaakt. Uit de enquête blijkt dat 62% van de personen in de Europese Unie enkel het minimum aan vereiste informatie verschaft om zijn identiteit te beschermen, terwijl 75% in staat wil zijn om desgewenst persoonsgegevens op het internet te wissen, het zogenaamde recht om vergeten te worden. Er is ook grote steun voor EU‑maatregelen: 90% wil in geheel Europa dezelfde rechten inzake gegevensbescherming hebben.

"De meeste mensen zijn het gewoon om persoonsgegevens te verstrekken wanneer zij online winkelen of sociale netwerksites gebruiken. Maar zij zijn ook bezorgd over hoe deze gegevens zullen worden gebruikt en hebben het gevoel dat ze niet altijd alles kunnen controleren," zei vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie. "Daarom wil ik er expliciet op wijzen dat, wanneer de gegevensbeschermingsregels worden gemoderniseerd, de mensen niet enkel de 'mogelijkheid' maar ook het recht zullen hebben om hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken."

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor de Digitale agenda, zei hierover: "Veel mensen zijn terughoudend om onlineaankopen te doen omdat zij zich zorgen maken over hun privacy. Dat belemmert de ontwikkeling van een eengemaakte digitale markt in Europa en vertraagt het economisch herstel. Burgers maken zich ook grote zorgen over de bescherming van hun identiteit op het internet, die ik binnenkort met een wetgevingsvoorstel zal trachten weg te nemen.

De resultaten van de enquête worden bekendgemaakt op het ogenblik dat de Commissie werkt aan de hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels (zie IP/10/1462 en SPEECH/11/183). De hervorming is bedoeld om persoonsgegevens te beschermen op alle beleidsgebieden, inclusief wetshandhaving, en tegelijkertijd om de formaliteiten voor het bedrijfsleven terug te dringen en het vrije verkeer van gegevens binnen de EU te waarborgen. De Commissie is voornemens om voor het einde van het jaar specifieke voorstellen op tafel te leggen.

Uit de enquête blijkt dat 60% van de Europeanen die op het internet surfen (40% van alle EU‑burgers) online goederen aankoopt of verkoopt en sociale netwerksites gebruikt. Personen maken op die sites persoonsgegevens openbaar, waaronder biografische gegevens (bijna 90%), sociale informatie (bijna 50%) en gevoelige informatie (bijna 10%). 70% toonde zich bezorgd over de wijze waarop bedrijven deze gegevens gebruiken en was van mening dat zij slechts gedeeltelijk ‑ of zelfs helemaal geen ‑ controle hebben over de eigen persoonsgegevens. 74% wil dat voor de verzameling en verwerking van gegevens op het internet eerst de uitdrukkelijke toestemming moet worden gegeven.

Conform het hoofdbeginsel van de EU-gegevensbeschermingsregels moeten gebruikers hun toestemming geven voordat hun gegevens worden gebruikt. Deze gegevens kunnen niet worden doorgegeven zonder de toestemming van de gebruiker en bedrijven kunnen ze alleen gebruiken voor de overeengekomen doeleinden.

Volgens de geënquêteerden zijn de grootste problemen: fraude tijdens het online winkelen (vermeld door 55%), het gebruik van hun gegevens door sociale netwerksites zonder hun medeweten (44%) en het uitwisselen van hun gegevens door bedrijven zonder hun toestemming (43%).

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, hebben de geënquêteerden meer vertrouwen in overheidsinstellingen – zoals ziekenhuizen (78%), regeringen (70%) en EU-instellingen (55%) – dan in particuliere bedrijven zoals winkels (39%), internetproviders (32%) en onlinediensten (22%).

42% gebruikt bestaande tools en strategieën om het aantal ongewenste e‑mails te beperken en 23% wijzigt de veiligheidsinstellingen van de browser. Bijgevolg zullen mensen waarschijnlijk niet geneigd zijn hun online persoonsgegevens te beschermen wanneer zij niet beschikken over eenvoudige of gebruiksvriendelijke tools.

58% van de internetgebruikers leest de onlineprivacyverklaringen, maar niet alle gebruikers begrijpen die verklaringen. In totaal verklaart 62% van de gebruikers dat hij dergelijke privacyverklaringen niet begrijpt, niet leest, niet kan vinden of er gewoonweg geen aandacht aan besteedt. Als gebruikers deze verklaringen wel lezen, gaan ze voorzichtiger om met hun gegevens. Een van de voornaamste doelstellingen van de hervorming van de gegevensbeschermingsregeling is de versterking van de regels zodat service providers de mensen op een transparantere wijze informeren over de werking van een dienst (welke gegevens worden verzameld en verder worden verwerkt, voor welke doeleinden, waar en hoe de gegevens worden bewaard) en passende veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Uit de enquête blijkt ten slotte dat er uiteenlopende visies bestaan op het uitwisselen van persoonsgegevens: jongere generaties hebben geen probleem met de openbaarmaking van hun persoonsgegevens, terwijl oudere generaties vaker privacybezwaren hebben.

Achtergrond

Op 4 november 2010 heeft de Commissie een strategie uiteengezet om de EU-gegevensbeschermingsregels te versterken (IP/10/1462 en MEMO/10/542). De strategie is bedoeld om persoonsgegevens te beschermen op alle beleidsgebieden, inclusief wetshandhaving, en tegelijkertijd om de formaliteiten voor het bedrijfsleven terug te dringen en het vrije verkeer van gegevens binnen de EU te waarborgen. De Commissie zal deze beleidsevaluatie en de resultaten van een openbare raadpleging gebruiken om Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming uit 1995 te herzien.

De EU-gegevensbeschermingsregels zijn bedoeld om de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te beschermen, met name het recht op gegevensbescherming en het vrije verkeer van gegevens. Deze algemene richtlijn inzake gegevensbescherming is aangevuld met andere rechtsinstrumenten, zoals de richtlijn inzake e-privacy voor de sector communicatie. Er zijn ook specifieke regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Kaderbesluit 2008/977/JBZ).

Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk erkend in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie biedt in artikel 16 de rechtsgrondslag voor de regels inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op alle activiteiten die onder het EU-recht vallen.

De afdelingen van de Commissie die bevoegd zijn voor justitie, de

informatiemaatschappij en media en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek hebben de opdracht gegeven voor deze Eurobarometer-enquête over gegevensbescherming en elektronische identiteit in de Europese Unie, en de afdeling communicatie heeft de werkzaamheden gecoördineerd.

Meer informatie:

De Eurobarometer-enquête over gegevensbescherming en elektronische identiteit in de Europese Unie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Newsroom directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Homepage van Neelie Kroes, vicevoorzitter en EU‑commissaris voor de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar