Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Duomenų apsauga. Europiečiai dalijasi duomenimis internete, tačiau vis dar nerimauja dėl privatumo. Naujas tyrimas

Briuselis, 2011 m. birželio 16 d. Trys iš keturių europiečių pripažįsta, kad asmens duomenis tenka atskleisti kasdien, tačiau taip pat nerimauja dėl to, kaip bendrovės, įskaitant paieškos sistemas ir socialinius tinklus, naudoja jų informaciją. Tokios yra pagrindinės Eurobarometro atlikto naujo nuomonės apie duomenų apsaugą ir elektroninę tapatybę tyrimo išvados, kurias šiandien paskelbė Europos Komisija. Ataskaitoje teigiama, kad 62 proc. Europos Sąjungos gyventojų, siekdami apsaugoti savo tapatybę, teikia mažiausią būtiną informacijos kiekį, o 75 proc. – pageidauja turėti galimybę panorėję ištrinti internete esančią asmens informaciją, t. y. turėti „teisę būti pamirštam“. ES veiksmai aktyviai remiami: 90 proc. pageidauja turėti tokias pačias duomenų apsaugos teises visoje Europoje.

„Dauguma įprato teikti savo asmens duomenis pirkdami internetu ar lankydamiesi socialinių tinklų svetainėse. Vis dėlto nė kiek nemažiau nerimauja dėl to, kaip tie duomenys bus naudojami, ir jiems atrodo, kad tai ne visada įmanoma kontroliuoti, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Būtent todėl atnaujindama duomenų apsaugos taisykles norėčiau aiškiai pasakyti, kad žmonės turės teisę – o ne tik galimybę – atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis.“

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Daugelis nenori pirkti internetu, nes nerimauja dėl privatumo. Tai trukdo plėtoti Europos bendrąją skaitmeninę rinką ir stabdo ekonomikos atsigavimą. Be to, žmonės iš tiesų pagrįstai nerimauja dėl tapatybės saugumo užtikrinimo internete – šį klausimą netrukus spręsiu teisės akto pasiūlymu.“

Tyrimo rezultatai skelbiami Komisijai rengiantis pertvarkyti ES duomenų apsaugos taisykles (žr. IP/10/1462 ir SPEECH/11/183). Siekiama apsaugoti piliečių duomenis visose politikos srityse, įskaitant teisėsaugą, kartu sumažinant biurokratizmą įmonėms ir užtikrinant laisvą duomenų judėjimą ES. Komisija ketina pateikti konkrečių pasiūlymų iki šių metų pabaigos.

Tyrimas rodo, kad 60 proc. internetu besinaudojančių europiečių (40 proc. visų ES piliečių) perka ar parduoda prekes internetu ir lankosi socialinių tinklų svetainėse. Tokiose svetainėse jie atskleidžia asmens duomenis, įskaitant biografinę informaciją (beveik 90 proc.), socialinę informaciją (beveik 50 proc.) ir neskelbtiną informaciją (beveik 10 proc.). 70 proc. teigė nerimaujantys dėl to, kaip bendrovės naudoja jų duomenis, ir manantys, kad tik iš dalies gali (arba visai negali) kontroliuoti, kaip tvarkomi jų duomenys. 74 proc. pageidauja duoti konkretų sutikimą prieš jų duomenų rinkimą ir tvarkymą internete.

Pagrindinis ES duomenų apsaugos taisyklių principas – prieš naudojant duomenis būtina gauti naudotojo sutikimą. Ta informacija negali būti toliau perduodama be naudotojo sutikimo ir bendrovės negali jos naudoti siekdamos kitų, nei sutarta, tikslų.

Daugiausia nerimaujama dėl sukčiavimo perkant internetu (paminėjo 55 proc. dalyvių), informacijos naudojimo socialinių tinklų svetainėse be jų žinios (44 proc.) ir dalijimosi duomenimis su kitomis bendrovėmis be jų sutikimo (43 proc.).

Asmens informacijos apsaugos srityje labiau pasitikima viešosiomis institucijomis, pavyzdžiui, ligoninėmis (78 proc.), vyriausybe (70 proc.) ir ES institucijomis (55 proc.), nei privačiomis bendrovėmis, pavyzdžiui, parduotuvėmis (39 proc.), interneto paslaugų teikėjais (32 proc.) ir paslaugas internetu teikiančiais subjektais (22 proc.).

42 proc. naudoja esamas priemones ir strategijas, kad sumažintų nepageidaujamų e. laiškų skaičių, o 23 proc. keičia naršyklės saugumo nustatymus. Tai reiškia, kad žmonės daugiausia tinkamai nesirūpina asmens tapatybės duomenimis internete, jei nėra paprastų priemonių arba jei tomis priemonėmis yra sunku pasinaudoti.

58 proc. interneto naudotojų skaito internete teikiamus pareiškimus apie privatumo apsaugą, tačiau ne visi juos supranta. Apskritai, 62 proc. naudotojų nesupranta, neskaito pareiškimų apie privatumo apsaugą, nežino, kur jie yra, arba nekreipia į juos dėmesio. Su tokiais pareiškimais susipažinę naudotojai atsargiau teikia informaciją apie save. Vienas pagrindinių duomenų apsaugos pertvarkos tikslų – sugriežtinti taisykles, kad paslaugų teikėjai padidintų paslaugos teikimo skaidrumą (kokie duomenys renkami ir toliau tvarkomi, kokiais tikslais, kur ir kaip saugomi) ir užtikrintų tinkamas saugumo priemones.

Galiausiai, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad skiriasi jaunesniosios ir vyresniosios kartos požiūris į dalijimąsi asmens informacija: jaunesnioji karta atskleidžia duomenis lengviau nei vyresnioji karta, kuri paprastai labiau nerimauja dėl privatumo.

Pagrindiniai faktai

2010 m. lapkričio 4 d. Komisija paskelbė strategiją, kuria siekia sugriežtinti ES duomenų apsaugos taisykles (IP/10/1462 ir MEMO/10/542). Strategijos tikslas – apsaugoti piliečių duomenis visose politikos srityse, įskaitant teisėsaugą, kartu sumažinant biurokratizmą įmonėms ir užtikrinant laisvą duomenų judėjimą ES. Į šią politikos peržiūrą ir viešų konsultacijų rezultatus Komisija atsižvelgs peržiūrėdama 1995 m. Duomenų apsaugos direktyvą (95/46/EB).

ES duomenų apsaugos taisyklėmis siekiama užtikrinti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į duomenų apsaugą, taip pat laisvą duomenų judėjimą. Ši bendroji Duomenų apsaugos direktyva buvo papildyta kitomis teisinėmis priemonėmis, kaip antai ryšių sektoriui skirta E. privatumo direktyva. Be to, nustatytos specialios asmens duomenų apsaugos vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose taisyklės (Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Lisabonos sutartyje. Ši sutartis yra duomenų apsaugos taisyklių visose srityse, kurioms pagal 16 straipsnį taikoma ES teisė, teisinis pagrindas (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo).

Eurobarometro duomenų apsaugos ir elektroninės tapatybės Europos Sąjungoje tyrimą užsakė Komisijos teisingumo, informacinės visuomenės ir žiniasklaidos departamentai kartu su Jungtiniu tyrimų centru, o Komunikacijos departamentas koordinavo darbą.

Daugiau informacijos

Eurobarometro duomenų apsaugos ir elektroninės tapatybės Europos Sąjungoje tyrimas

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos Komisijos narės Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

http://twitter.com/neeliekroeseu.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar