Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Ochrana údajů: Evropané podle nového průzkumu sdílejí údaje na internetu, mají však obavy o soukromí

Brusel 16. června 2011 – Tři ze čtyř Evropanů berou odhalování osobních údajů jako součást běžného života, rovněž se však obávají toho, jak společnosti – počítaje v to vyhledávače a sociální sítě – s těmito údaji naloží. K tomu dospěl nový průzkum Eurobarometr o postojích k ochraně údajů a elektronické totožnosti, jehož závěry dnes zveřejnila Evropská komise. Průzkum odhaluje, že 62 % lidí v Evropské unii poskytuje jen minimální množství požadovaných informací, aby chránili vlastní totožnost, zatímco 75 % lidí si přeje mít možnost kdykoliv vymazat osobní údaje na internetu – tzv. právo být zapomenut. Je zde rovněž silná podpora pro opatření EU: 90 % lidí chce stejnou právní ochranu osobní údajů napříč Evropou.

„Většina lidí je zvyklá sdělovat osobní údaje při nakupování na internetu nebo využívání sociálních sítích. Avšak stejně tak se obávají toho, jak budou tyto údaje využity a nemají vždy pocit, že případné využívání mohou nějak ovlivnit“, prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, která je komisařkou EU pro spravedlnost. „Právě proto chci při modernizaci pravidel o ochraně osobních údajů výslovně objasnit, že lidé mají mít právo – a nejen pouze „možnost“ – zrušit svůj souhlas se zpracováváním údajů.“

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová, která je odpovědná za digitální agendu, prohlásila: „Mnoho lidí se zdráhá nakupovat na internetu, protože se obává o své soukromí. Tato skutečnost brzdí rozvoj evropského jednotného digitálního trhu a komplikuje hospodářské oživení. Lidé mají rovněž velmi reálné obavy, co se týče zajištění bezpečnosti vlastní totožnosti na internetu, a já na tyto obavy budu v krátké době reagovat předložením legislativního návrhu.“

Výsledky průzkumu přichází v době, kdy Komise připravuje reformu pravidel EU o ochraně údajů (viz IP/10/1462) a SPEECH/11/183). Jejím cílem je zajistit ochranu údajů jednotlivců ve všech oblastech, včetně prosazování práva a přitom současně omezit byrokratickou zátěž podniků a zajistit volné šíření údajů v rámci EU. Komise má v úmyslu předložit konkrétní návrh do konce tohoto roku.

Průzkum dokládá, že 60 % Evropanů používajících internet (40 % všech občanů EU) nakupuje nebo prodává věci online nebo používá sociální sítě. Na těchto stránkách pak lidé uvádějí své osobní údaje, včetně životopisných údajů (téměř 90 %), údajů o sociálním postavení (téměř 50 %) a citlivých informací (téměř 10 %). 70 % respondentů uvedlo, že má obavy o to, jak společnosti využívají uvedené údaje, přičemž si tito respondenti myslí, že mají pouze částečný, případně žádný vliv na využívání svých vlastních údajů. 74 % respondentů chce, aby ke sběru a zpracování jejich údajů na internetu byl nutný předběžný výslovný souhlas.

V EU je základní zásadou ochrany údajů, že uživatelé musí dát souhlas před tím, než jsou jejich údaje použity. Tyto údaje nelze bez uživatelova souhlasu dále předávat a podnikatelé je nemohou využívat k jiným než odsouhlaseným účelům.

Lidé se při nákupech na internetu nejčastěji obávají podvodů (55 % respondentů), zneužití údajů na sociálních sítích (44 % respondentů) a sdílení údajů mezi společnostmi bez jejich souhlasu (43 % respondentů).

Pokud jde o ochranu osobních údajů, vkládají lidé více důvěry ve veřejnoprávní orgány – jako jsou např. nemocnice (78 % respondentů), orgány státní správy (70 % respondentů) a orgány EU (55 % respondentů) – nežli v soukromý sektor, např. obchody (39 % respondentů), poskytovatele internetového připojení (32 % respondentů) a poskytovatele služeb na internetu (22 % respondentů).

42 % respondentů využívá existující nástroje a strategie na snížení počtu nevyžádaných e-mailů a 23 % respondentů si upravuje bezpečnostní nastavení svého internetového vyhledavače. Z toho vyplývá, že lidé nejsou pravděpodobně schopni řádně se starat o své osobní údaje na internetu, nejsou-li k dispozici jednoduché nástroje a postupy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů čte na internetu 58 % uživatelů, ale ne všichni jim porozumí. Celkově 62 % uživatelů buď těmto prohlášením nerozumí, nečte je, nemůže je najít nebo je ignoruje. Jestliže je budou uživatelé číst, budou v souvislosti se svými osobními údaji více obezřetní. Jedním z hlavních cílů reformy rámce pro ochranu údajů je zpřísnit pravidla, aby poskytovatelé služeb zvýšili transparentnost ohledně fungování jimi nabízených služeb (jaké údaje se shromažďují a dále zpracovávají, pro jaké účely, kde a jak jsou ukládány), a zajistit zavedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Průzkum odhalil značné rozdíly, co se týče přístupu ke sdílení osobních údajů mezi mladšími generacemi – kterým tolik nevadí sdělovat údaje, a staršími generacemi – u kterých jsou obavy o ochranu soukromí pravděpodobnější.

Souvislosti

Komise dne 4. listopadu 2010 předložila strategii, jak posílit pravidla EU o ochraně údajů (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Cílem strategie je zajistit ochranu údajů jednotlivců ve všech oblastech, včetně prosazování práva a přitom současně omezit byrokratickou zátěž podniků a zajistit volné šíření údajů v rámci EU. Spolu s výsledky veřejné diskuze na toto téma využije Komise zmíněný přezkum politik při revizi směrnice o ochraně údajů z roku 1995 (95/46/ES).

Cílem právních předpisů EU o ochraně údajů je chránit základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu údajů, jakož i volný pohyb údajů. Tato obecná směrnice o ochraně údajů byla doplněna dalšími právními nástroji (např. směrnicí o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací). Konkrétní předpisy týkající se ochrany osobních údajů existují rovněž v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobních údajů výslovně uznává článek 8 Listiny základních práv Evropské unie a Lisabonská smlouva. Právním základem pro předpisy o ochraně údajů pro všechny činnosti v rámci oblasti působnosti právních předpisů EU je článek 16 Smlouvy (Smlouva o fungování Evropské unie).

Útvary Komise odpovědné za oblast spravedlnosti, informační společnost a média a její Společné výzkumné středisko požádaly o průzkum Eurobarometr o postojích k ochraně údajů a elektronické totožnosti v Evropské unii, přičemž činnosti byly koordinovány prostřednictvím útvarů pro komunikaci.

Další informace

Průzkum Eurobarometr o postojích k ochraně údajů a elektronické totožnosti v Evropské unii:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Internetová stránka digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky Neelie Kroesové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU odpovědné za digitální agendu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar