Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/11/73

Bruksela, 27 stycznia 2011 r.

Transport lotniczy: Komisja wzywa Polskę do ustanowienia procedur rozdziału praw przewozowych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała Polskę do ustanowienia przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rozdziału praw przewozowych pomiędzy swój kraj a państwa spoza Unii, zgodnie z jej zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE. Wynikiem tej sytuacji mogłoby być pozbawienie przewoźników z innych państw członkowskich Unii prawa wykonywania przewozów pomiędzy Polską a krajami spoza Unii. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy władze Polski nie poinformują Komisji o podjęciu środków mających na celu dostosowanie się do prawa unijnego w tym względzie, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przepisy UE

Rozporządzenie nr 847/2004 ustanawia szereg zasad, których celem jest zapewnienie odpowiedniej wymiany informacji w obrębie UE, tak aby państwa członkowskie, w zawieranych z państwami trzecimi umowach dwustronnych o komunikacji lotniczej, nie były narażone na ryzyko naruszenia przepisów unijnych. Oznacza to w szczególności, że państwa członkowskie muszą dopilnować, aby przy zawieraniu przez siebie umów z krajem spoza Unii, w których przewiduje się ograniczenie wykorzystania praw przewozowych lub liczby wspólnotowych przewoźników lotniczych kwalifikujących się, by być wyznaczonymi do korzystania z tych praw, dane państwo członkowskie zapewniało rozdzielenie praw przewozowych pomiędzy zainteresowanych wspólnotowych przewoźników lotniczych w drodze przejrzystych i niedyskryminujących procedur krajowych.

Przyczyny podjętego dzisiaj działania

Polska do chwili obecnej nie ustanowiła takiej procedury, mimo iż rozporządzenie weszło w życie ponad sześć lat temu. Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii, które nie posiada żadnych przepisów regulujących przydział ograniczonych praw przewozowych na obsługę połączeń państwom spoza Unii.

Praktyczne skutki braku wdrożenia przepisów

Brak takich procedur w Polsce pozbawia unijnych przewoźników lotniczych zarejestrowanych poza tym krajem możliwości ubiegania się o prawa przewozowe na obsługę połączeń pomiędzy Polską a krajami spoza Unii. Prowadzi to do ryzyka wykluczenia z rynku unijnych przewoźników lotniczych pragnących wykonywać przewozy w Polsce, a co za tym idzie pozostaje w sprzeczności z samymi zasadami wspólnego rynku lotniczego w Unii.

Dalsze informacje na temat unijnego postępowania w sprawie naruszenia przepisów znajdują się w dokumencie MEMO/11/45.


Side Bar