Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS LT MT SK RO

Evropska komisija: sporočilo za medije

Kazniva dejanja zoper okolje: Komisija poziva 12 držav članic, naj izvajajo predpise EU

Bruselj, 16. junija 2011 – Evropska komisija je dala 12 državam članicam na voljo dva meseca, da v svoj pravni red prenesejo predpise EU, v katerih so določene kazenske sankcije za onesnaževanje morja in druga kazniva dejanja zoper okolje. Države članice bi morale direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja (2008/99/ES) prenesti v svoje nacionalne zakonodaje do 26. decembra 2010, vendar 10 držav tega še ni storilo (Ciper, Češka, Grčija, Italija, Litva, Malta, Nemčija, Portugalska, Romunija in Slovenija).

Hkrati pa osem držav (Češka, Finska, Grčija, Italija, Litva, Portugalska, Romunija in Slovaška) ne izvaja posebnih pravil o onesnaževanju morja z ladij. Ta direktiva (2009/123/ES) bi morala biti prenesena v nacionalne zakonodaje držav članic do 16. novembra 2010. Če zadevne države članice v dveh mesecih ne sporočijo izvedbenih ukrepov, lahko Komisija odloči, da bo zadeve predala Sodišču EU.

Ozadje

Kazenske sankcije za kazniva dejanja zoper okolje

Namen direktive 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja je zagotoviti, da so v vseh državah članicah na voljo kazenskopravni ukrepi za primere resnih kršitev predpisov EU o varstvu okolja. Direktiva vključuje seznam kršitev, ki morajo biti vseh državah članicah obravnavane kot kazniva dejanja. Mednje spadajo tudi nezakonito pošiljanje odpadkov ter nezakonita trgovina z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Kazenske sankcije za onesnaževanje z ladij

Direktiva 2009/123/ES (o spremembah Direktive 2005/35/ES) o onesnaževanju morja z ladij je del svežnja pravil EU za izboljšanje pomorske varnosti in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij. V skladu s to direktivo morajo države članice resne in nezakonite izpuste onesnaževalnih snovi z ladij obravnavati kot kaznivo dejanje.

Obe direktivi državam članicam nalagata, da morajo za tovrstna kazniva dejanja zagotoviti „učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni“.

Če države članice ne izvajajo teh direktiv, ni mogoče vzpostaviti skupnih minimalnih pravil kazenskega prava za resne kršitve zakonodaje EU na področju varstva okolja in onesnaževanja morja z ladij. Tovrstna pravila EU so bistvena za preprečitev pravnih praznin, ki bi jih sicer lahko izkoriščali storilci kaznivih dejanj zoper okolje.

Današnja „obrazložena mnenja“, ki jih je zadevnim državam članicam poslala Komisija, so druga faza v tristopenjskem postopku ugotavljanja kršitev Pogodbe.

Dodatne informacije

Glej MEMO/11/408

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktni osebi :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar