Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS LT MT SL RO

Tlačová správa Európskej komisie

Trestné činy v oblasti životného prostredia: Komisia žiada 12 členských štátov, aby implementovali pravidlá EÚ

Brusel 16. júna 2011 – Európska komisia poskytla 12 členským štátom dva mesiace na transponovanie pravidiel EÚ, ktoré ustanovujú trestné sankcie za znečistenie mora a iné trestné činy spáchané v oblasti životného prostredia.

Smernica 2008/99/ES o opatreniach trestného práva na ochranu životného prostredia mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov začlenená do 26. decembra 2010. Desať krajín (Cyprus, Česká republika, Grécko, Litva, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Taliansko) ju však doteraz netransponovalo, pričom ôsmim štátom (Česká republika, Fínsko, Grécko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko) nepodarilo dodržať samostatné pravidlá týkajúce sa znečisťovania z lodí. V prípade smernice 2009/123/ES bola lehota na implementáciu stanovená do 16. novembra 2010. Ak príslušné členské štáty neoznámia Komisii vykonávacie opatrenia do dvoch mesiacov, môže Komisia postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru.

Kontext

Trestnoprávne sankcie za trestné činy spáchané v oblasti životného prostredia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva sa zameriava na zabezpečenie toho, aby opatrenia trestného práva, prostredníctvom ktorých možno reagovať na závažné porušenia pravidiel EÚ, boli k dispozícii vo všetkých členských štátoch. Smernica obsahuje zoznam porušení, ktoré sa musia považovať za trestný čin vo všetkých členských štátoch, ako napr. nelegálna preprava odpadu alebo obchodovanie s ohrozenými druhmi.

Trestnoprávne sankcie za znečisťovanie z lodí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES) o znečisťovaní mora z lodí je súčasťou pravidiel EÚ na posilnenie námornej bezpečnosti a na pomoc pri zabraňovaní znečisťovania z lodí. Vyžaduje sa v nej, aby členské štáty považovali závažné a nepovolené vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí za trestný čin.

V oboch smerniciach sa od členských štátov vyžaduje, aby na trestné činy uplatnili „účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie“.

V prípade, že sa členským štátom nepodarí implementovať smernice, nebudú k dispozícii minimálne spoločné pravidlá v oblasti trestného práva uplatniteľné na závažné porušenia právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany životného prostredia či znečisťovania z lodí. Takéto pravidlá platné v celej EÚ predstavujú základ pre zabraňovanie výskytu medzier, ktoré by inak mohli využiť páchatelia trestných činov v oblasti životného prostredia.

Dnešné „odôvodnené stanoviská“ sú druhou fázou konania vo veci porušenia právnych predpisov.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/11/408

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar