Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT EL CS LT MT SK SL RO

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Ympäristörikokset: komissio patistelee 12 jäsenvaltioita noudattamaan sääntöjä

Bryssel, 16.6.2011 - Euroopan komissio on antanut 12 jäsenvaltiolle kaksi kuukautta aikaa ottaa lainsäädäntöönsä merten saastuttamisesta ja muista ympäristörikoksista langetettavia rangaistuksia koskevat EU:n säännöt. Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annettu direktiivi 2008/99/EY olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 26. joulukuuta 2010 mennessä. Jäsenvaltioista 10 (Kypros, Tšekki, Saksa, Kreikka, Italia, Liettua, Malta, Portugali, Romania ja Slovenia) ei kuitenkaan ole tätä tehnyt.

Kahdeksan valtiota (Tšekki, Suomi, Kreikka, Italia, Liettua, Portugali, Romania ja Slovakia) ei ole pannut täytäntöön erillisiä sääntöjä laivaliikenteen aiheuttamasta saastumisesta. Sitä koskeva direktiivi (2009/123/EY) olisi pitänyt panna täytäntöön 16. marraskuuta 2010 mennessä. Jos nämä jäsenvaltiot eivät ilmoita komissiolle korjanneensa asiaa kahden kuukauden kuluessa, komissio saattaa viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Taustaa

Ympäristörikosten seuraamukset

Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetulla direktiivillä 2008/99/EY pyritään siihen, että kaikilla jäsenvaltioilla on käytettävissään rikosoikeudellisia keinoja, jos EU:n ympäristönsuojelusääntöjä rikotaan vakavasti. Direktiivi sisältää luettelon rikoksista, joista kaikkien jäsenvaltioiden on rangaistava rikosasteikolla, kuten laiton jätteiden siirto tai uhanalaisten lajien kauppaaminen.

Laivaliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen rikosseuraamukset

Laivaliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskeva direktiivi 2009/123/EY (jolla muutetaan direktiiviä 2005/35/EC) on osa EU:n sääntökokonaisuutta, jolla parannetaan meriliikenteen turvallisuutta ja ehkäistään laivaliikenteen aiheuttamaa saastumista. Se velvoittaa jäsenvaltiot luokittelemaan rikoksiksi laivojen vakavat ja laittomat saastepäästöt.

Kummassakin direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että näistä rikoksista säädetään ”tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset”.

Jos jäsenvaltiot eivät pane direktiivejä täytäntöön, puuttuvat yhteiset rikosoikeudelliset vähimmäissäännöt sellaisten tilanteiden varalta, että ympäristönsuojelua ja laivaliikenteen aiheuttamaa ympäristönpilaantumista koskevaa EU-lainsäädäntöä rikotaan vakavasti. EU:n laajuiset säännöt ovat välttämättömiä, jotta ympäristörikosten tekijät eivät pääse hyötymään lainsäädännön aukoista.

Komission tänään antamat nk. perustellut lausunnot ovat toinen vaihe kolmevaiheisessa rikkomusmenettelyssä.

Lisätietoa

MEMO/11/408

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar