Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL LT MT SK SL RO

Evropská komise – tisková zpráva

Trestné činy proti životnímu prostředí: Komise požaduje po 12 členských státech, aby provedly pravidla EU

Brusel 16. června 2011 – Evropská komise dala 12 členským státům dva měsíce na provedení pravidel EU, která stanoví trestní sankce za znečištění moře a další trestné činy proti životnímu prostředí. Směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 26. prosince 2010. Avšak 10 zemí (Česká republika, Itálie, Kypr, Litva, Malta, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Slovinsko) tak dosud neučinilo.

Ve stejné době osm států (Česká republika, Finsko, Itálie, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko) neuvedlo své právní předpisy do souladu se samostatnými pravidly pro znečištění z lodí. Směrnice (2009/123/ES) měla být provedena do 16. listopadu 2010. Dotyčné členské státy mají dva měsíce na to, aby Komisi oznámily prováděcí opatření, jinak může Komise předložit tyto případy Soudnímu dvoru EU.

Souvislosti

Trestní sankce za trestné činy proti životnímu prostředí

Cílem směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí je zajistit, aby ve všech členských státech byla k dispozici trestněprávní opatření potírající závažná porušení pravidel EU na ochranu životního prostředí. Směrnice obsahuje seznam protiprávních jednání, která je třeba považovat za trestné činy ve všech členských státech, jako je např. nezákonná přeprava odpadu nebo obchodování s ohroženými druhy.

Trestní sankce za znečištění z lodí

Směrnice 2009/123/ES (pozměňující směrnici 2005/35/ES) o znečištění z lodí tvoří součást souboru pravidel EU, jejichž cílem je posílit námořní bezpečnost a bránit výskytu znečišťování z lodí. Směrnice požaduje, aby členské státy považovaly za trestný čin případy závažného a nezákonného vypouštění znečišťujících látek z lodí.

Obě směrnice vyžadují, aby členské státy zajistily, že za tyto trestné činy je možné uložit „účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce“.

Neprovedení směrnic členskými státy zapříčiňuje, že nemáme společná minimální trestněprávní pravidla pro závažná porušení právních předpisů EU na ochranu životního prostředí a proti znečištění pocházejícího z lodí. Tato pravidla platná v celé EU představují klíčový krok k překlenutí mezer v právu, kterých by mohli jinak využít pachatelé trestných činů proti životnímu prostředí.

Dnešní „odůvodněná stanoviska“ jsou druhou fází trojstupňového řízení pro porušení povinnosti.

Další informace

Viz MEMO/11/408

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar