Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Perscommuniqué

Energieprestaties van gebouwen: België wordt aangemaand de Europese regels na te leven.

Brussel, 16 juni 2011. In de strijd tegen klimaatverandering en voor een grotere continuïteit van de energievoorziening moet Europa zijn energieverbruik aanzienlijk inperken, met name in de bouwsector, die op zich al 40% van de eindvraag naar energie voor zijn rekening neemt. De Europese wetgeving voorziet in een aantal maatregelen die energiebesparingen in de bouwsector en een vermindering van de energiefactuur voor elk huishouden mogelijk moeten maken. Daarom heeft de Commissie vandaag een met redenen omkleed advies gezonden aan België, dat de Europese regels terzake nog niet volledig heeft omgezet.

Tot op heden heeft het Waalse Gewest nog steeds geen regels vastgesteld met betrekking tot de afgifte van energieprestatiecertificaten voor nieuwe gebouwen en de verplichting om deze certificaten op zichtbare wijze aan te brengen in gebouwen van meer dan 1000 m2. Volgens de Europese wetgeving moesten deze regels uiterlijk tegen 4 januari 2009 zijn vastgesteld.

De Commissie is eveneens van oordeel dat het tijdschema van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepalingen zoals de keuring van c.v.-ketels van meer dan 15 jaar oud niet verenigbaar is met de in de Europese regels vastgestelde termijn van 4 januari 2009. Volgens de geldende wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoeven deze ketels niet te worden gekeurd vóór januari 2013 (voor de oudste ketels) of zelfs januari 2014 (voor ketels van minder dan 20 jaar oud).

Voorts heeft het Gewest tot op heden geen maatregelen genomen met betrekking tot de verplichting om airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW aan regelmatige keuringen te onderwerpen. Deze keuringen moeten ervoor zorgen dat deze toestellen optimale prestaties kunnen leveren op het vlak van milieu, veiligheid en energieverbruik door gezinnen.

Indien binnen twee maanden geen enkele maatregel wordt genomen om de regels in overeenstemming te brengen met het Europese recht, kan de Commissie besluiten België te dagvaarden voor het Hof van Justitie.

Context

De inbreukprocedure heeft betrekking op de volgende wetgeving:

Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, PB L 1 van 4.1.2003.

Overeenkomstig de richtlijn zijn de lidstaten verplicht een methode voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen vast te stellen en terzake minimumeisen te bepalen voor nieuwe gebouwen alsook voor bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan.

Bij de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw moet aan de toekomstige koper of huurder, naargelang van het geval, een energieprestatiecertificaat worden verstrekt. Aan de hand van dit certificaat moet de eigenaar of de huurder in staat zijn de energieprestatie van het gebouw te vergelijken en te beoordelen om aldus beter geïnformeerd te zijn over de energiefactuur. Het certificaat moet eveneens vergezeld gaan van aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.

Dit certificatiestelsel alsmede de regeling voor regelmatige keuring van verwarmingsketels en airconditioningssystemen zijn verplicht sinds 4 januari 2009.

Aanvullende informatie

De richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen kan hier worden geraadpleegd.

Internetpagina van de Commissie over energie-efficiëntie in gebouwen: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

Bondige informatie over de verschillende stappen in de inbreukprocedure is hier te vinden.

De huidige statistieken over inbreuken in het algemeen zijn hier te raadplegen.

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm,

MEMO/11/408.

Contactpersonen:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar