Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL

IP/11/72

Brüssel, 27. jaanuar 2011

Raudteeohutus: komisjon nõuab Belgialt ametiasutuste täieliku sõltumatuse tagamist

Euroopa Komisjon nõuab Belgialt, et kooskõlas ELi õigusaktides sätestatud kohustustega peab see tagama raudteeohutuse eest vastutava asutuse ja õnnetusjuhtumeid uuriva asutuse täieliku sõltumatuse mis tahes raudteeveo-ettevõtjast. Raudteeohutuse direktiivi kohaselt peavad raudteeohutuse eest vastutav asutus ja õnnetusjuhtumeid uuriv asutus olema täiesti sõltumatud, et nad saaksid igati objektiivselt ja erapooletult tegutseda ning täielikult tagada raudteereisijate ja -töötajate ohutuse. Komisjon esitab nõudmise ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui Belgia ametiasutused ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis nad on võtnud raudteeohutuse direktiivi täielikuks järgimiseks selles valdkonnas, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

ELi eeskirjad

Raudteeohutuse direktiivi (2004/49/EÜ) eesmärk on tagada raudteetranspordi ohutus läbipaistvate, proportsionaalsete ja mittediskrimineerivate ohutustoimingute ja -meetmetega. Selleks peavad liikmesriigid direktiivi kohaselt looma raudteeohutuse eest vastutava sõltumatu riikliku asutuse ja õnnetusjuhtumeid uuriva sõltumatu riikliku asutuse. Ohutusasutus annab välja raudteeveo-ettevõtjate ohutustunnistusi ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ohutuslube. Samuti kontrollib ta nende ohutusjuhtimissüsteeme. Õnnetusjuhtumeid uuriv asutus uurib raskeid õnnetusi ja vahejuhtumeid, teeb saadud õppetundidest järeldused ja vajaduse korral esitab riiklikule ohutusasutusele soovitusi ohutuse parandamise kohta.

Praegune olukord

Belgia riikliku raudteeohutusasutuse töötajatel on igal ajal õigus naasta tagasi tööle turgu valitseva raudteeveo-ettevõtja (NMBS/SNCB) juurde. Samasugune võimalus on ka liikuvuse ja transpordi ministeeriumi juhtkonna liikmetel. Komisjoni arvates ohustab Belgia sellega ohutusasutuse ja õnnetusjuhtumite uurimise asutuse sõltumatust ega täida raudteeohutuse direktiivist tulenevaid kohustusi.

Ebaõige rakendamise tegelik mõju

Belgia suutmatuse tõttu tagada ohutusasutuste täielik sõltumatus võib tekkida huvide konflikt järelevaatajate ja järelevaadatavate vahel. Sellega mitte üksnes ei rikuta mittediskrimineerimise põhimõtet, vaid võidakse tekitada olukord, et õnnetusjuhtumeid ei uurita ja ohutusjärelevalvet ei teostata piisavalt tõhusalt ning niiviisi võidakse seada ohtu raudteereisijad ja -töötajad.

Lisateavet ELi rikkumismenetluste kohta saab siit: MEMO/11/45.


Side Bar