Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL ET SK SL BG

European Commission - Press release

Kommissionen uppmanar tio medlemsstater att rätta sig efter reglerna om grön fordonsupphandling

Bryssel den 16 juni 2011 - EU-kommissionen har uppmanat Österrike, Bulgarien, Estland, Grekland, Irland, Luxemburg, Slovenien, Slovakien, Sverige och Storbritannien att införliva direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, eftersom det är en skyldighet enligt EU:s lagstiftning. Sista dagen för detta var den 4 december 2010. Uppmaningen görs genom ett motiverat yttrande och är ett led EU:s överträdelseförfarande. Om länderna inte inom två månader meddelar kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att fullgöra alla sina skyldigheter enligt direktivet kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

EU:s regler

I direktiv 2009/33 krävs att offentliga sektorn vid inköp av vägtransportfordon främst ska köpa in rena och energieffektiva fordon. Varje gång man köper in ett fordon för kollektiva transporter måste man beakta energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid och föroreningar under fordonets hela livscykel. På det sättet kan de faktiska kostnaderna över fordonens hela livscykel förutses, vilket ger en relativ fördel (lägre livscykelkostnader) för fordon som förorenar mindre och förbrukar mindre energi. Skyldigheten sträcker sig till alla inköp av vägtransportfordon som görs av myndigheter eller transportbolag som erbjuder tjänster som omfattas av allmän trafikplikt.

Målet är att stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och att påskynda utvecklingen och näringslivets investeringar på området. En ökad försäljning kommer att leda till lägre kostnader på grund av stordriftsfördelar och en progressiv förbättring av energi- och miljöprestandan hos hela fordonsparken.

Vad händer om direktivet inte införlivas

Om direktivet inte genomförs ordentligt är det inte säkert att de berörda myndigheterna och transportbolagen i medlemsstaterna kommer att vara tvungna att köpa in rena och energieffektiva fordon. Detta kan bromsa förbättringarna av vägfordonsparkens energi- och miljöprestanda i EU.

För mer information om EU:s överträdelseförfaranden, se MEMO/11/408.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar