Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV EL ET SL BG

European Commission - Press release

Komisia požaduje 10 členských štátov, aby zabezpečili súlad s podmienkami obstarávania ekologického vozidla

Brusel 16. júna 2011 - Európska komisia požiadala Bulharsko, Estónsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby v súlade so svojimi záväzkami v zmysle práva Európskej únie vykonali smernicu o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel. Lehota na vykonanie smernice uplynula 4. decembra 2010. Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení. Ak členský štát do dvoch mesiacov neinformuje Komisiu o opatreniach prijatých v tomto ohľade na zabezpečenie súladu s právom EÚ, Komisia by mohla prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Pravidlá EÚ

V smernici 2009/93 sa požaduje, aby verejný sektor použil svoju kúpnu silu na podporu čistých a energeticky účinných vozidiel. Pri každom nákupe vozidla pre verejnú dopravu sa musí zohľadniť spotreba energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok počas jeho životnosti. Tak sa odhadnú reálne náklady, ktoré vzniknú počas životnosti vozidla, vďaka čomu získajú relatívnu výhodu (nižšie náklady počas životnosti) vozidlá, ktoré znečisťujú menej a majú nižšiu spotrebu energie. Táto povinnosť sa rozširuje na všetky prípady obstarávania vozidiel v cestnej doprave verejnými orgánmi alebo prevádzkovateľmi dopravy so záväzkami služby vo verejnom záujme.

Cieľom tejto akcie je stimulovať trh s čistými a energeticky účinnými vozidlami a podporiť rozvoj a investície v odvetví. Zvýšenie predaja prispeje k zníženiu nákladov prostredníctvom úspor z rozsahu, čo povedie k postupnému zlepšeniu energetického a environmentálneho výkonu celého dostupného vozidlového parku.

Praktický účinok nevykonávania smernice

Neprimerané vykonanie tejto smernice, znamená, že verejné orgány a príslušní prevádzkovatelia dopravy v členských štátoch nemusia byť povinní kupovať čisté a energeticky účinné vozidlá. Tým by sa mohlo spomaliť zvyšovanie energetického a environmentálneho výkonu vozidlového parku v rámci EÚ.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení možno nájsť v MEMO/11/408

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar