Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV EL ET SK SL

European Commission - Press release

Комисията поиска от десет държави-членки да спазват правилата относно публичните поръчки за екологосъобразни превозни средства

Брюксел, 16 юни 2011 г. - Европейската комисия поиска от Австрия, България, Естония, Гърция, Ирландия, Люксембург, Обединеното кралство, Словакия, Словения и Швеция да изпълнят задълженията си по европейското законодателство и да приложат директивата, насърчаваща използването на незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства. Срокът за нейното въвеждане бе 4 декември 2010 г. Искането е отправено под формата на мотивирано становище съгласно процедурите за нарушение на ЕС. Ако в рамките на два месеца държавите-членки не съобщят на Комисията за предприетите от тях действия по изпълнение на съответното законодателство на ЕС, тя може да отнесе случаите към Съда на Европейския съюз.

Правилата на ЕС

В Директива 2009/33 се изисква публичният сектор да използва своето влияние при закупуването на превозни средства, за да насърчава употребата на тези от тях, които са незамърсяващи и енергийноефективни. При всяка покупка на превозни средства за публичния сектор трябва да се отчита тяхното потребление на енергия, както и емисиите на CO2 и замърсители, отделяни по време на експлоатационния цикъл. По този начин могат да се прогнозират реалните разходи за целия период на експлоатация на превозните средства и да се даде приоритет на тези от тях, които са по-екологосъобразни и консумират по-малко енергия (и чийто експлоатационен цикъл съответно е свързан с по-ниски разходи). Това задължение се отнася за всички покупки на пътни превозни средства, извършвани от публични органи или от транспортни оператори със задължения за обществени услуги.

Целта е да се стимулира пазарът на незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства и да се насърчават разработките и инвестициите от страна на промишления сектор. Увеличаването на продажбите ще спомогне за намаляване на разходите чрез икономии от мащаба и ще доведе до постепенно подобряване на енергийните и екологичните характеристики на целия автомобилен парк.

Практически последици от неизпълнението на изискванията

Ако посочената директива не бъде въведена, има възможност публичните органи и транспортните оператори в съответните държави-членки да не бъдат задължени да закупуват незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства. Това, от своя страна, може да забави въвеждането на необходимите подобрения в енергийната и екологичната ефективност на автомобилния парк в ЕС.

За допълнителна информация относно процедурите за нарушение на ЕС вж. 

MEMO/11/408

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar