Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL ET BG

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Ochrona środowiska: Komisja zwraca się do pięciu państw członkowskich o przestrzeganie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów

Bruksela, dnia 16 czerwca - Komisja zwraca się do pięciu państw członkowskich o przestrzeganie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów. Dotyczy to Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji i Polski. Wymienione państwa członkowskie nie poinformowały Komisji o transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, a powinny były to zrobić do dnia 12 grudnia 2010 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja kieruje do tych państw uzasadnione opinie. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na dostosowanie swojego prawa. Jeżeli tego nie zrobią, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych bez konieczności oczekiwania na wyrok trybunału.

W dyrektywie ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE określono ramy prawne dla unieszkodliwiania odpadów w UE. Wprowadzono w niej zasady gospodarowania odpadami, np. zasadę „zanieczyszczający płaci”, oraz ustanowiono wiążącą hierarchię odpadów, zgodnie z którą państwa członkowskie muszą gospodarować odpadami w następującej kolejności: zapobieganie, ponowne wykorzystanie, recykling, inne formy odzysku oraz unieszkodliwianie.

Do dnia 12 grudnia 2010 r. państwa członkowskie miały wprowadzić przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy. Ponieważ wymienione państwa członkowskie nie zgłosiły Komisji wszystkich środków wykonawczych w podanym terminie, wystosowano do nich wezwanie do usunięcia uchybienia. W związku z tym, że nadal nie przyjęto odpowiedniego prawodawstwa, Komisja postanowiła skierować do nich uzasadnioną opinię.

W ramach nowej polityki w przypadkach, gdy państwa członkowskie nie dokonały transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych przy pierwszym wniesieniu sprawy do Trybunału. Ta zasada została przyjęta w listopadzie 2010 r. i weszła w życie dnia 15 stycznia 2011 r.

na następnej stronie

Kontekst

Ilość odpadów wytwarzanych w UE stale rośnie – każdego roku powstają 3 miliardy ton. Aby wzrost gospodarczy nie wiązał się już z wytwarzaniem odpadów, w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów określono ramy prawne dla unieszkodliwiania odpadów w UE. Te ramy prawne mają chronić środowisko oraz zdrowie ludzi poprzez zapobieganie szkodliwym skutkom, jakie powoduje wytwarzanie odpadów i gospodarka nimi.

W styczniu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec 23 państw członkowskich z powodu nieprzestrzegania dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Z początkowych 23 spraw 19 nadal jest otwartych, a z tych siedem (poza pięcioma, które dzisiaj ogłoszono) znajduje się na etapie uzasadnionej opinii (zob. IP/11/595).

Dalsze informacje

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_pl.htm

Więcej informacji na temat polityki UE dotyczącej odpadów znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Zob. również MEMO/11/408

Informacji udzielają:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar