Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL BG

Euroopa komisjoni pressiteade

Keskkond: komisjon kutsub viit liikmesriiki üles täitma ELi jäätmete raamdirektiivi

Brüssel, 16. juuni – Euroopa Komisjon kutsub viit liikmesriiki üles täitma ELi jäätmete raamdirektiivi. Bulgaaria, Küpros, Eesti, Kreeka ja Poola ei ole komisjonile teatanud kõnealuse õigusakti ülevõtmisest siseriiklikusse õigusesse, mida oleks tulnud teha 12. detsembriks 2010. Keskkonnavolinik Janez Potočniki soovitusel saadab komisjon kõnealustele liikmesriikidele põhjendatud arvamuse. Liikmesriikidel on nõuetele vastavuse tagamiseks aega kaks kuud. Vastasel korral võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse ja paluda kohtul määrata rahalised karistused, ilma et oleks tarvis teist kohtuotsust.

ELi jäätmete raamdirektiiviga 2008/98/EÜ on kehtestatud ELi jäätmekäitluse õigusraamistik. Direktiivis on esitatud jäätmekäitluse põhimõtted, näiteks „saastaja maksab“ põhimõte, ning selles on sätestatud siduv jäätmehierarhia, mis kohustab liikmesriike oma jäätmeid käitlema järgmises tähtsuse järjekorras: jäätmetekke vältimine, jäätmete korduskasutamine, ringlussevõtt, muu taaskasutamine ning jäätmete kõrvaldamine.

Liikmesriigid pidid kõnealuse direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid jõustama 12. detsembriks 2010. Kuna asjaomased liikmesriigid ei teavitanud komisjoni õigeaegselt kõigist rakendusmeetmetest, saadeti neile märgukiri. Kuna õigusakti ei ole siiani üle võetud, otsustas komisjon saata neile põhjendatud arvamuse.

Uue poliitika kohaselt võib komisjon juhul, kui liikmesriigid ei ole nõutud tähtaja jooksul ELi õigusakti siseriiklikusse õigusesse üle võtnud, paluda kohtul kohe esimesel kohtussepöördumisel kehtestada rahalised karistused. Kõnealune poliitika võeti vastu 2010. aasta novembris ja see jõustus 15. jaanuaril 2011.

Jätkub

Taust

ELis tekkivate jäätmete kogus kasvab pidevalt, igal aastal tekitatakse 3 miljardit tonni jäätmeid. Majanduskasvu ja jäätmetekke vahelise seose katkestamiseks on jäätmete raamdirektiiviga kehtestatud ELi jäätmekäitluse õigusraamistik. Õigusraamistiku eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist jäätmetekke ja jäätmekäitluse kahjulikke tagajärgi ära hoides.

Jaanuaris algatas komisjon rikkumismenetluse 23 liikmesriigi suhtes seoses jäätmete raamdirektiivi rikkumisega. Algsest 23 rikkumismenetlusest on pooleli veel 19. Viimastest veel seitse menetlust (lisaks täna väljakuulutatud viiele) on samuti põhjendatud arvamuse etapis (vt IP/11/595).

Lisateave:

Üldine statistika rikkumiste kohta on esitatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_et.htm

Lisateave ELi jäätmepoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Vt ka MEMO/11/408

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar