Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

European Commission - Press release

Sjöfartsskydd: kommissionen uppmanar Sverige att korrekt tillämpa hamnskyddsbestämmelserna

Bryssel den 16 juni 2011 - Europeiska kommissionen har riktat en formell begäran till Sverige om att EU-direktivet om ökat hamnskydd ska tillämpas korrekt. Det gäller främst genomförandet av utredningar och utarbetandet av hamnskyddsplaner. Detta direktiv är grundläggande för EU:s hamnskyddspolitik och syftar till att garantera en hög skyddsnivå i alla europeiska hamnar. Sverige har två månader på sig att visa att direktivet tillämpas. I annat fall kan kommissionen dra ärendet inför EU-domstolen.

EU-reglerna

Direktivet om ökat hamnskydd (2005/65/EG) syftar främst till att komplettera de bestämmelser som antogs under 2004 i förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ((EG) nr 725/2004).

Bestämmelserna går ut på att i samverkan med nationella, regionala och lokala myndigheter garantera en adekvat skyddsnivå i hela hamnområdet, utöver den nivå som föreskrivs för hamnterminaloperatörer.

Huvudsyftet med förordningen är att genomföra åtgärder för att förbättra sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar inför hot om avsiktliga olagliga handlingar. Förordningens räckvidd är begränsad till skyddsåtgärder ombord på fartyg och till samverkan mellan fartyg och hamn. Direktivet kompletterar bestämmelserna i förordningen genom att införa ett skyddssystem för hamnområden. Direktivets syfte är att säkerställa bästa möjliga skydd för sjöfarts- och hamnverksamhet genom skyddsåtgärder som omfattar varje hamn inom de gränser som den berörda medlemsstaten har fastställt från fall till fall. Därigenom möjliggör direktivet förbättrat skydd av hamnområdena utan att skapa nya skyldigheter på de områden som redan om fattas av förordningen. Åtgärderna gäller alla hamnar med en eller flera hamnanläggningar som omfattas av förordningen.

På så sätt utgör direktivet och förordningen tillsammans rättsliga ramar för skydd av sjöfartsansknytningen i transportkedjan, dvs. hamnnivån, mot risker för attentat och liknande hot.

Varför nu?

Kommissionen har vidtagit dessa åtgärder efter det att kommissionens inspektörer besökt Malmö i juni 20101. I Malmö finns det flera hamnanläggningar som omfattas av kraven på en hamnskyddsplan, men ingen av dessa ingår i förteckning över hamnar som de svenska myndigheterna skickat in till kommissionen.

Kommissionen anser därför att Sverige inte tillämpar de nödvändiga skydds­bestäm­melserna korrekt i sina hamnar, eftersom man bland annat i Malmö kan konstatera brister när det gäller genomförandet av de utredningar och utarbetandeta av de hamnskyddsplaner som föreskrivs i direktivet.

Praktiska följder av bristande genomförande

Den bristande efterlevnaden av direktivet om ökat hamnskydd hotar sjöfartsskyddet i hela Europeiska unionen, vilket i sin tur ifrågasätter den höga och enhetliga skyddsnivå som eftersträvas i alla EU-hamnar.

For further information: MEMO/11/408

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 324/2008 av den 9 april 2008 om fastställande av reviderade förfaranden för utförande av kommissionens inspektioner på området för sjöfartsskydd, EUT L 98, 10.4.2008.


Side Bar