Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Обществени поръчки: Комисията призовава България да гарантира спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Брюксел,16 юни 2011 г. — Европейската комисия призова днес България да гарантира пълно спазване на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки предвид обявената тръжна процедура за охранителни услуги от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО ЕАД“ — дъщерно дружество на Националната електрическа компания, което управлява електропреносните мрежи).

В търга за възлагане на поръчката два от критериите за подбор отдаваха неправомерно предимство на български доставчици на услуги или на дружества, установени в България или разполагащи със сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, издаван от една единствена държава-членка.

Това представлява нарушение на основните принципи на европейското законодателство в областта на обществените поръчки и по-специално на принципа за недопускане на дискриминация. Комисията реши да отправи мотивирано становище до България. В случай, че България не отговори задоволително в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Каква е целта на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки?

Обществените поръчки определят договореностите за публичните разходи за сгради, продукти и услуги и се отнасят до закупуването на всякакви стоки и услуги — от компютърни системи, системи за пречистване на отпадъчните води и корабостроене до консултантски услуги. Изчислено е, че взети заедно, всички обществени поръчки, възлагани в ЕС, представляват около 17 % от БВП. Наложените от ЕС открити и прозрачни правила за обществените поръчки засилват конкуренцията, осигуряват по-добра защита срещу корупцията и предоставят на данъкоплатците едни по-добри услуги и по-ефективно използване на парите им.

По какъв начин България не спазва тези правила и как се отразява това на нейните граждани и фирми?

На 5 август 2008 г. ЕСО ЕАД започва тръжна процедура за сключване на рамков договор за осигуряване на въоръжена охрана за защита на електрическите централи, собственост на ЕСО ЕАД и НЕК (Национална електрическа компания). Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. EUR, а срокът ѝ е 36 месеца. Правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и Договорът задължават публичните власти да спазват принципите на прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Използването на критерии за подбор като притежаването на специален сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, валиден само в една държава-членка (в този случай Обединеното кралство), без същевременно да се приемат равностойни сертификати, издадени от други държави-членки, и изискването за административно разрешение, издавано единствено на български граждани, противоречат на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Освен това, един от критериите за възлагане на поръчката е бил променен по време на процедурата, което противоречи на принципите на прозрачност и равнопоставеност на кандидатите.

Тези нередности може да са се отразили неблагоприятно на дружества, които не са могли да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка и, като цяло, на гражданите, тъй като поръчката може би не е била възложена на икономически най-изгодната оферта.

За повече информация:

Обществени поръчки:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Последна информация за процедурите за нарушение, предприети срещу държави-членки:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_bg.htm

Повече информация за процедурите за нарушение ще намерите в MEMO/11/408

Contacts:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar