Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europese Commissie - Persbericht

Interne markt: Commissie vraagt België en Griekenland regels voor bankkapitaal ten uitvoer te leggen

Brussel, 16 juni 2011 – De Europese Commissie heeft Griekenland en België verzocht haar binnen de komende twee maanden in kennis te stellen van de maatregelen die zij momenteel nemen met het oog op de tenuitvoerlegging van belangrijke regels voor de kapitaaltoereikendheid van banken en beleggingsondernemingen. Deze regels zijn vastgesteld bij het tweede pakket richtlijnen inzake de kapitaalvereisten (RKV II).

Doel van deze richtlijnen is de stabiliteit van het financiële stelsel te versterken, de blootstelling van banken aan risico's te verkleinen en te zorgen voor een beter toezicht op banken die in meer dan een EU-land activiteiten ontplooien. Deze regels moesten uiterlijk op 31 oktober 2010 ten uitvoer zijn gelegd. Het verzoek van de Commissie neemt de vorm aan van een "met redenen omkleed advies". Als de nationale autoriteiten de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen niet binnen twee maanden meedelen, kan de Commissie de betrokken lidstaten voor het Hof van Justitie dagen.

Over welke regels gaat het? De richtlijnen in kwestie wijzigen de oorspronkelijke richtlijnen inzake kapitaalvereisten (Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG). Met deze richtlijnen wordt beoogd de financiële soliditeit van banken en beleggingsondernemingen te verzekeren door voor te schrijven over hoeveel eigen financiële middelen zij moeten beschikken om hun risico's te dekken en hun depositohouders te beschermen. In de loop van de komende weken zal de Europese Commissie met nieuwe voorstellen tot wijziging van de huidige regels komen om het bestaande kader zodanig aan te passen dat het nog beter beantwoordt aan de behoeften van het financiële stelsel.

De voornaamste wijzigingen die door de Richtlijnen 2009/27/EG, 2009/83/EG en 2009/111/EG (die samen RKV II vormen) worden aangebracht, zijn de volgende:

  • een beter beheer van grote posities: de kredietverlening van banken aan één en dezelfde partij wordt aan banden gelegd. Als gevolg daarvan kunnen banken op de interbankenmarkt maar tot een bepaald bedrag geld lenen aan of plaatsen bij andere banken, terwijl voor banken die krediet opnemen effectieve beperkingen gelden ten aanzien van de hoeveelheid krediet die zij mogen opnemen en bij wie. Dit beperkt de risico's die een bank kan nemen en de kansen dat er een domino-effect ontstaat als een bank met ernstige problemen te maken krijgt;

  • een beter toezicht op grensoverschrijdende bankgroepen: er moeten "colleges van toezichthouders" in het leven worden geroepen om makkelijker toezicht te kunnen uitoefenen op bankgroepen die in meerdere landen actief zijn en om eventuele problemen sneller op het spoor te komen. Voorts wordt meer duidelijkheid verschaft over de rechten en plichten van nationale toezichthouders en zijn er maatregelen vastgesteld om hun onderlinge samenwerking te verbeteren;

  • een betere kwaliteit van het bankkapitaal: de richtlijnen bevatten duidelijke, EU-brede criteria om te beoordelen wanneer "hybride" kapitaal (d.w.z. kapitaal dat zowel vreemd als eigen vermogen omvat) in aanmerking komt om te worden meegeteld als onderdeel van het totale kapitaal van de bank – het bedrag dat bepalend is voor de hoeveelheid krediet die de bank mag verstrekken;

  • een beter beheer van het liquiditeitsrisico: ook het beheer van het liquiditeitsrisico van bankgroepen die in meerdere EU-lidstaten opereren (d.w.z. de wijze waarop zij de dagelijkse financiering van hun transacties waarborgen), moet binnen de "colleges van toezichthouders" worden besproken en gecoördineerd;

  • een beter beheer van het aan gesecuritiseerde producten verbonden risico: de regels voor gesecuritiseerde schuld (waarvan de terugbetaling afhankelijk is van de resultaten van een specifieke pool van leningen) worden aangescherpt. Van instellingen die leningen herverpakken en verkopen in de vorm van effecten (de zogeheten "initiators"), wordt verlangd dat zij een zekere risicopositie in deze effecten innemen, terwijl instellingen die in deze effecten beleggen pas een besluit ter zake mogen nemen na een veelomvattend, zorgvuldig onderzoek te hebben uitgevoerd. Indien zij dit nalaten, zullen hun zware kapitaalvereisten worden opgelegd. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat risico's naar behoren in aanmerking worden genomen en afgedekt.

In hoeverre blijven België en Griekenland in gebreke? België moet nog steeds een aantal bepalingen betreffende het toezicht op banken en beleggingsondernemingen in nationaal recht omzetten. Griekenland heeft geen nationale maatregelen genomen om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende autoriteiten te verzekeren. Ook heeft het land nog geen wetgeving aangenomen waarbij de verplichting wordt ingevoerd zich te houden aan de normen die de nieuwe Europese Bankautoriteit uitvaardigt. Hoewel de Belgische en Griekse autoriteiten reeds hebben meegedeeld dat zij van plan zijn de nodige maatregelen te nemen om de resterende bepalingen van de richtlijnen ten uitvoer te leggen, hebben zij dat tot dusver nog steeds niet gedaan.

Wat zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven in de EU? De richtlijnen zijn bedoeld om de financiële soliditeit van banken en beleggingsondernemingen te waarborgen en om het nemen van buitensporige en onvoorzichtige risico's aan banden te leggen. De huidige financiële crisis toont aan hoe belangrijk het voor burgers, bedrijven en de hele samenleving is dat deze twee aspecten worden aangepakt. Als gemeenschappelijke voorschriften in de hele EU niet in dezelfde mate worden gehandhaafd, zouden immers bestaande leemten kunnen worden uitgebuit.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over lopende inbreukprocedures tegen alle lidstaten, zie:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/11/408

Contactpersonen:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar