Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εσωτερική αγορά: η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο και την Ελλάδα να εφαρμόσουν τους κανόνες για το τραπεζικό κεφάλαιο

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και το Βέλγιο να κοινοποιήσουν εντός των επομένων δύο μηνών τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή σημαντικών κανόνων όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζεται στις οδηγίες για τη δεύτερη δέσμη κεφαλαιακών απαιτήσεων (γνωστές ως CRD II). Στόχοι των εν λόγω οδηγιών είναι η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση της έκθεσης των τραπεζών σε κινδύνους και η βελτίωση του ελέγχου των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010. Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης». Εάν οι εθνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής εντός της προθεσμίας των δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τι προβλέπουν οι εν λόγω κανόνες; Οι προαναφερόμενες οδηγίες τροποποιούν τις αρχικές οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/Eκ και 2006/49/EΚ). Στόχος τους είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθορίζοντας το ύψος των χρηματοπιστωτικών πόρων των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων που αυτές πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν για να καλύπτουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να προστατεύουν τους καταθέτες τους. Τις προσεχείς εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις για τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων με στόχο την επικαιροποίηση του υπάρχοντος πλαισίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κυριότερες αλλαγές που έγιναν με τις οδηγίες 2009/27/EΚ, 2009/83/EΚ και 2009/111/EΚ (which make up CRD II) έχουν ως εξής:

  • Βελτίωση της διαχείρισης των μεγάλων εκθέσεων (ανοιγμάτων): Επιβάλλονται περιορισμοί στις δυνατότητες των τραπεζών να χορηγούν δάνεια πέραν ενός ορισμένου ορίου. Κατά συνέπεια, στη διατραπεζική αγορά οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείζουν ή να επενδύουν χρήματα από κοινού με άλλες τράπεζες πέραν ενός συγκεκριμένου ποσού, ενώ στις τράπεζες που δανείζονται επιβάλλονται περιορισμοί όσον αφορά το ποσό και από ποιόν μπορούν να δανείζονται. Τοιουτοτρόπως περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί κάθε τράπεζα καθώς και οι πιθανότητες να σημειωθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, αν μία τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα.

  • Βελτίωση της εποπτείας των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων: Θα πρέπει να δημιουργηθούν «σώματα επιθεωρητών» για να διευκολυνθεί η εποπτεία των τραπεζικών ομίλων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε πολλές χώρες, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα ενδεχόμενα προβλήματα. Παράλληλα καθίστανται σαφέστερα τα δικαιώματα και οι ευθύνες των εθνικών εποπτικών αρχών και προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας τους.

  • Βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών κεφαλαίων: Οι οδηγίες προβλέπουν σαφή κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ για την αξιολόγηση του πότε το «υβριδικό» κεφάλαιο, δηλ. το κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και το χρέος, θεωρείται επιλέξιμο ώστε να μπορεί να συνυπολογίζεται ως μέρος του συνολικού κεφαλαίου της τράπεζας, το οποίο καθορίζει το ποσό που μπορεί να δανείζει η τράπεζα.

  • Βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας: Για τραπεζικούς ομίλους που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της ΕΕ η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητάς τους – ήτοι τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν τις καθημερινές τους εργασίες – θα πρέπει να εξετάζονται και να συντονίζονται από «σώματα εποπτών».

  • Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου για τα τιτλοποιημένα προϊόντα: Καθίστανται αυστηρότεροι οι κανόνες για τα τιτλοποιημένα χρέη – των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται από την απόδοση καθορισμένης δέσμης δανείων. Οι εταιρίες (γνωστές ως «originators») που μετατρέπουν τα δάνεια σε διαπραγματεύσιμους τίτλους θα έχουν την υποχρέωση να παραμένουν εκτεθειμένες σε κάποιο βαθμό στους κινδύνους ως προς τους εν λόγω τίτλους ενώ οι εταιρίες που επενδύουν στους ως άνω τίτλους θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους μόνον αφού επιδείξουν την δέουσα επιμέλεια. Εάν δεν το πράξουν, θα υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις. Με τα μέτρα αυτά θα εξασφαλιστεί ότι θα πηφθούν δεόντως υπόψη και θα μετριασθούν οι σχετικοί κίνδυνοι.

Ως προς τι δεν τηρούν τους εν λόγω κανόνες το Βέλγιο και η Ελλάδα; Το Βέλγιο οφείλει να μεταφέρει ακόμη ορισμένες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν έχει λάβει εθνικά μέτρα για την εξασφάλιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας. Παράλληλα δεν έχει επιβάλει την υποχρέωση να τηρούνται τα πρότυπα που εκδίδει η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Οι αρχές του Βελγίου και της Ελλάδας έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων της οδηγίας, αλλά δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.

Με ποιο τρόπο πλήττονται οι πολίτες της ΕΕ ή/και οι επιχειρήσεις λόγω των ανωτέρω; Οι οδηγίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και στον περιορισμό των πρακτικών υπερβολικής ή αλόγιστης ανάληψης κινδύνων. Η σοβούσα πιστωτική κρίση αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση των εν λόγω δύο θεμάτων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της. Εάν οι κοινοί κανόνες δεν εφαρμόσθούν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλη την ΕΕ, θα δημιουργηθούν κενά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Τελευταίες πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν όλα τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΕ επί παραβάσει, βλ. MEMO/11/408

Αρμόδιοι για επαφές :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar