Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI ET HU PL

European Commission - Press release

Sjösäkerhet: EU-kommissionen uppmanar nio medlemsstater att följa EU:s regler om övervaknings- och informationssystem för sjötrafik

Bryssel den 16 juni 2011 - EU-kommissionen kräver att Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Polen, Portugal, Storbritannien, Ungern och Österrike antar nationell lagstiftning för att genomföra EU:s regler om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik. Dessa regler är ett viktigt instrument för att förhindra att sjöfartsolyckor medför förlust av människoliv och miljöskador och skulle ha genomförts av medlemsstaterna senast den 30 november 2010. Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om dessa medlemsstater inte inom två månader informerar kommissionen om de åtgärder de har vidtagit för att till fullo efterleva lagstiftningen, kan kommissionen hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol.

EU:s regler

Direktiv 2009/17/EG om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen antogs 2009 som en del av det tredje sjösäkerhetspaketet, efter det att fartygen Erika och Prestige förliste utanför EU:s kustlinje. Direktivet syftar till att medlemsstaterna ska få bättre möjligheter att hjälpa nödställda fartyg och anger ett tydligt regelverk för skyddade områden. Det syftar också till att samtliga medlemsstater ska vara sammankopplade via SafeSeaNet, en plattform för uppgiftsutbyte mellan de nationella sjöfartsmyndigheterna, så att de får en full överblick över transporten av farligt eller förorenande gods på fartyg i europeiska vatten. Ett system för automatisk fartygsidentifiering ska utvidgas till att omfatta fiskefartyg med en längd över 15 meter, för att minska risken för kollisioner till havs.

Skälet till dagens åtgärd

Estland, Finland, Portugal, Ungern och Österrike har inte underrättat kommissionen om de åtgärder de vidtagit för att genomföra direktivet. Belgien, Frankrike, Polen och Storbritannien har anmält åtgärder som bara delvis genomför direktivet.

Effekter av att direktivet inte genomförs

Direktivet innebär väsentliga förbättringar av övervakningen av fartygstransporter i europeiska vatten och av riskhanteringen när fartyg är i en nödsituation. För att direktivet ska vara fullt effektivt krävs gemensamma insatser från samtliga medlemsstater. Om några medlemsstater inte genomför direktivet innebär detta att alla fördelar av de nya reglerna inte uppnås. Exempel på sådana fördelar är ett snabbare och mer effektivt beslutsfattande när en sjöolycka inträffar, bättre möjligheter att identifiera fartyg som kan innebära en säkerhets- eller miljörisk, system för automatisk identifiering och positionsbestämning som minskar risken för att fiskefartyg blir påseglade av handelsfartyg och bättre möjligheter att följa fartyg som transporterar farligt eller förorenande gods.

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/11/408

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar