Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT ET HU PL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio kehottaa Suomea noudattamaan EU:n alusliikenteen seuranta- ja tietojärjestelmää

Bryssel 16.6.2011. Euroopan komissio on toimittanut perustellun lausunnon Suomelle, sillä Suomi ei ole saattanut EU:n alusliikenteen seuranta- ja tietojärjestelmää koskevia säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Samanlainen EU:n rikkomismenettelyn mukainen perusteltu lausunto toimitettiin myös Belgialle, Itävallalle, Portugalille, Puolalle, Ranskalle, Unkarille, Virolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Kyseisillä säännöksillä estetään merionnettomuuksista johtuvia ihmishenkien menetyksiä ja ympäristövahinkoja. Jäsenvaltioiden oli määrä panna nämä tärkeät säännökset täytäntöön viimeistään 30. marraskuuta 2010. Jos nämä jäsenvaltiot eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa, millaisia toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet asianomaisen EU-lainsäädännön noudattamiseksi, komissio voi saattaa asian EU:n tuomioistuinkäsittelyyn.

EU:n säännöt

Direktiivillä 2009/17/EC muutettiin alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamista koskevaa direktiiviä 2002/59/EY. Muutos hyväksyttiin vuonna 2009 osana merenliiketurvallisuuspakettia sen jälkeen, kun säiliöalukset Erika ja Prestige olivat haaksirikkoutuneet Euroopan rannikon lähellä. Direktiivin tarkoituksena on lähinnä varmistaa, että jäsenvaltioilla on tarvittavat valmiudet auttaa merihätään joutuneita aluksia. Siinä määritetään myös selkeä oikeudellinen kehys suojapaikoille. Sen tavoitteena on myös varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat liittyneet kansallisten merenkulkuviranomaisten välisessä tiedonvaihdossa käytettävään SafeSeaNet-järjestelmään, jotta Euroopan vesillä purjehtivien vaarallisia tai ympäristöä pilaavia lasteja kuljettavien alusten liikkeistä saadaan kattava kokonaiskuva. Direktiivissä säädetään, että automaattisten tunnistusjärjestelmien on katettava myös yli 15 metriä pituiset kalastusalukset, jotta yhteentörmäysten riskiä voitaisiin vähentää.

Miksi komissio antoi perustellun lausunnon?

Suomen lisäksi myöskään Itävalta, Portugali, Unkari ja Viro eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Belgian, Puolan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamilla toimenpiteillä pannaan direktiivi täytäntöön vain osittain.

Täytäntöönpanon laiminlyönnin käytännön vaikutukset

Direktiivi tuo suuria parannuksia alusten liikkeiden seurantaan Euroopan vesillä ja merihätään joutuneiden alusten riskinhallintaan. Jotta direktiivistä saataisiin täysimääräinen hyöty, kaikkien jäsenvaltioiden on pantava kortensa kekoon. Täytäntöönpanon laiminlyönti joissakin jäsenvaltioissa estää saavuttamasta uuden järjestelmän tarjoamia etuja, joista voidaan mainita mm. 1) päätöksenteko on nopeampaa ja tehokkaampaa silloin, kun tapahtuu merionnettomuus, 2) todennäköisiä turvallisuus- tai ympäristöriskejä aiheuttavien alusten tunnistaminen on helpompaa, 3) kauppa-alusten ja kalastusalusten yhteentörmäysten riski vähenee automaattisen tunnistus- ja paikannusjärjestelmän käyttöönoton ansiosta ja 4) vaarallisia tai ympäristöä pilaavia lasteja kuljettavien alusten liikkeitä on helpompi seurata.

Lisätietoja EU:n rikkomismenettelystä on sivustolla MEMO/11/408.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar