Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL CS PL

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen ber åtta medlemsstater att genomföra direktiven om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen

Bryssel den 16 juni 2011- Europeiska kommissionen har formellt begärt att åtta medlemsstater fullständigt genomför 2008 års direktiv om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (2008/57/EG) och dess ändringsdirektiv från 2009. Förenade kungariket, Irland, Nederländerna, Polen, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike har ännu inte underrättat kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att införliva dessa två direktiv i den nationella lagstiftningen (tidsfristen löpte ut den 19 juli 2010). Kommissionen har uppmanat dessa medlemsstater att avhjälpa situationen inom två månader, om de underlåter att göra det så kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

EU-bestämmelserna

Direktivet om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (2008/57/EG) syftar till att fastställa de villkor som krävs för att åstadkomma driftskompatibilitet inom det europeiska järnvägssystemet. Dessa villkor gäller projektering, uppbyggnad, ibruktagande, ombyggnad, modernisering, drift och underhåll av delarna av systemet samt yrkesmässiga kvalifikationer och villkor avseende hälsa och säkerhet för den personal som arbetar med driften och underhållet av systemet. I direktivet definieras även bestämmelserna för de tekniska specifikationerna för driftskompatibiliteten och förfarandena för att anta, revidera och offentliggöra dem.

I direktiv 2009/131/EG om ändring av direktiv 2008/57/EG fastställs en uppdaterad förteckning över de parametrar som ska kontrolleras på järnvägsfordon som inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna för driftskompabilitet.

Vad ett bristande införlivande av direktiven innebär i praktiken

Driftskompatibiliteten syftar till att förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft så att den effektivt kan konkurrera med andra transportsätt, och i synnerhet med vägtransporterna. Om dessa medlemsstater underlåter att införliva de berörda direktiven medför det att järnvägssystemen i EU inte är driftskompatibla. Personer och varor förhindras därmed från att använda järnvägar på ett så enkelt sätt som de skulle kunna göra om medlemsstaternas järnvägssystem (t.ex. personvagnar, boggier, lokomotiv) vore driftskompatibla i enlighet med dessa direktiv.

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/11/408 .

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar