Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV CS PL

European Commission - Press release

Commissie verzoekt acht lidstaten de richtlijnen betreffende de interoperabiliteit van de spoorwegen volledig toe te passen

Brussels, 16 June 2011 - De Europese Commissie heeft er bij acht lidstaten formeel op aangedrongen de interoperabiliteitsrichtlijn van 2008 (2008/57/EG) en de wijzigingsrichtlijn van 2009 volledig toe te passen. Duitsland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Zweden hebben de Commissie nog niet in kennis gesteld van maatregelen om de beide richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten (dat diende uiterlijk 19 juli 2010 te gebeuren). De Commissie heeft de betrokken lidstaten twee maanden de tijd gegeven om de nodige maatregelen te nemen, zoniet kan zij de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

De Europese regelgeving

Doel van de richtlijn inzake de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (2008/57/EG) is de voorwaarden creëren om tot een interoperabel Europees spoorwegsysteem te komen. Zij voorziet in regels inzake het ontwerp, de constructie, de indienststelling, de verbetering, de vernieuwing, de exploitatie en het onderhoud van de onderdelen van het spoorwegsysteem en in voorschriften inzake de vakbekwaamheid en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor onderhouds- en exploitatiepersoneel. In de richtlijn zijn ook de regels vastgesteld voor de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI's) en de procedures voor de vaststelling, herziening en publicatie van die TSI's.

Richtlijn 2009/131/EG wijzigt Richtlijn 2008/57/EG door de vaststelling van een geactualiseerde lijst van parameters die moeten worden gecontroleerd bij voertuigen die niet aan de TSI's voldoen.

Wat zijn de praktische gevolgen wanneer de richtlijn niet wordt toegepast?

Spoorweginteroperabiliteit moet de concurrentiepositie van het spoor verbeteren zodat het beter kan concurreren met de andere vervoerswijzen en met name het wegvervoer. Indien de lidstaten de betrokken richtlijnen niet ten uitvoer leggen, wordt het spoorwegsysteem van de Europese Unie niet interoperabel. Reizigers en goederen kunnen hierdoor minder vlot gebruik maken van het spoorvervoer dan het geval zou zijn indien de systemen van de lidstaten interoperabel zijn (bv. rijtuigen, vrachtwagons en locomotieven).

Voor nadere informatie over de inbreukprocedures van de EU, zie: MEMO/11/408.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar