Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PL

European Commission - Press release

Komise žádá osm členských států, aby provedly směrnice o interoperabilitě železnic

Brussels, 16 June 2011 – Evropská komise formálně požádala osm členských států, aby plně provedly směrnici o interoperabilitě železnic z roku 2008 (2008/57/ES) a její novelu z roku 2009. Česká republika, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Spojené království a Švédsko zatím neoznámily Komisi opatření přijatá k provedení obou těchto směrnic do vnitrostátního práva (měly tak učinit ve lhůtě do 19. července 2010). Komise požádala předmětné členské státy o nápravu této situace do dvou měsíců, jinak je může Komise postoupit Soudnímu dvoru EU.

Předpisy EU

Cílem směrnice o interoperabilitě železničního systému (2008/57/ES) je vytvořit podmínky k dosažení interoperability v rámci evropského systému železniční dopravy. Tato směrnice zahrnuje pravidla pro projektování, výstavbu, uvedení do provozu, modernizaci, obnovu, provozování a údržbu součástí železničního systému, a rovněž pravidla pro odbornou způsobilost, ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu a údržbě tohoto systému. Tato směrnice také stanoví pravidla pro technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) a postupy pro přijímání, revizi a zveřejňování těchto specifikací.

Směrnice 2009/131/ES mění směrnici 2008/57/ES tím, že stanoví aktualizovaný seznam parametrů, jež je třeba kontrolovat u železničních vozů, které neodpovídají technickým specifikacím pro interoperabilitu.

Praktický dopad neprovedení směrnice

Interoperabilita železnic má zlepšit konkurenční postavení odvětví železnic tak, aby mohlo efektivně konkurovat jiným druhům dopravy, a zejména dopravě silniční. Neprovedou-li tyto členské státy předmětné směrnice, znamená to, že železniční systémy v rámci Evropské unie nejsou interoperabilní. Pro lidi a pro zboží se tudíž vytvářejí překážky v používání železnic tak snadným způsobem, jak by to bylo možné, pokud by železniční systémy členských států (např. osobní vagóny, nákladní vagóny, lokomotivy) byly interoperabilní, jak ukládají tyto směrnice.

Další informace o řízeních o nesplnění povinnosti v EU jsou k dispozici v dokumentu MEMO/11/408 .

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar