Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Komisia začína hľadať zelené hlavné mesto Európy na rok 2014

Brusel 14 júna 2011 – Stane sa Vaše mesto zeleným hlavným mestom Európy? Dnes sa začalo hľadanie mesta, ktorému sa udelí prestížny názov na rok 2014. Zatiaľ tento titul od roku 2010 do roku 2013 získali štyri mestá – Štokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz a Nantes. Titulom zelené hlavné mesto Európy sa oceňujú mestá, ktoré sú  na čele environmentálne prijateľnej urbanizácie a ktoré môžu byť vzorom a inšpiráciou pre iné mestá. Výročné ocenenie má prispieť k tomu, aby sa európske mestá stali príťažlivejšími a zdravými miestami – „vhodnými pre život“.

Komisár Potočnik uviedol: „Ocenenie zelené hlavné mesto Európy je silným podnetom pri presviedčaní miestnych orgánov, že udržateľný urbanistický rozvoj je kľúčom k úspešnej budúcnosti. “ Teším sa na nové prihlášky z celej Európy, ktoré ukážu, ako možno investície do životného prostredia kombinovať s hospodárskym rastom a zlepšovaním prosperity.

Dnes sa môžu prihlásiť všetky mestá s viac ako 200 000 obyvateľmi ako záujemcovia o titul zelené hlavné mesto Európy na rok 2014. O ocenenie sa môžu uchádzať mestá z členských štátov, kandidátskych krajín (Turecka, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Chorvátska, Čiernej hory a Islandu) a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandu, Nórska a Lichtenštajnska). V krajinách, v ktorých nie je mesto s viac ako 200 000 obyvateľmi, sa môže prihlásiť najväčšie mesto.

Pokračovanie ďalej

Tri kľúčové ciele ocenenia sú:

  • Oceniť mestá, ktoré spoľahlivo vykazujú dosahovanie ambicióznych/náročných cieľov v oblasti životného prostredia;

  • podporiť mestá pri rozhodovaní sa pre ambiciózne ciele ďalšieho zlepšenia v oblasti životného prostredia a

  • byť vzorom a inšpiráciou iných miest a rozšíriť najlepšie postupy a skúsenosti do všetkých ostatných miest Európy.

Príspevky sa budú hodnotiť na základe 12 ukazovateľov: miestny príspevok k boju proti globálnej zmene klímy, doprava, zelené urbanistické zóny, hluk, produkcia odpadu a nakladanie s ním, príroda a biodiverzita, ovzdušie, spotreba vody, čistenie odpadových vôd, eko-inovácie a udržateľná zamestnanosť, ochrana životného prostredia miestnymi orgánmi a energetická výkonnosť.

Mestá môžu podať prihlášky prostredníctvom online formuláru na www.europeangreencapital.eu. Lehota na podávanie žiadostí na obdobie 2014 uplynie 14. októbra 2011. O udelení titulu rozhodne medzinárodná porota podporovaná panelom zloženým z renomovaných expertov z rôznych oblastí životného prostredia. Víťaz bude vyhlásený v júni 2012.

Kontext

Ocenenie pre zelené hlavné mesto Európy je výsledkom iniciatívy miest, ktorým leží na srdci ochrana životného prostredia. Nápad pôvodne vznikol na stretnutí, ktoré sa konalo 15. mája 2006 v estónskom Talline z iniciatívy Jüriho Ratasa, bývalého starostu Tallinu. Počas tohto stretnutia došlo k podpisu spoločného memoranda o porozumení medzi 15 európskymi mestami a združením miest Estónska o založení takéhoto ocenenia.

Európa je v súčasnosti v podstate urbanistickou spoločnosťou, v ktorej štyria z piatich ľudí žijú v menších a väčších mestách. Väčšina environmentálnych výziev, ktorým čelí naša spoločnosť pochádza, z urbanistických oblastí, ale sú to tie isté urbanistické oblasti, ktoré iniciujú záväzky a inovácie nutné na vyriešenie problémov. Ocenenie pre zelené hlavné mesto Európy sa koncipovalo ako iniciatíva, prostredníctvom ktorej sa má propagovať a oceniť vynaložené úsilie, podnietiť mestá zaviazať sa k ďalším opatreniam a prezentovať a podporiť výmena osvedčených postupov medzi európskymi mestami.

Väčšia prestíž víťazného mesta bude nielen inšpiráciou pre iné mestá, ale rozšíri aj jeho dobré meno a zvýši jeho atraktívnosť ako turistickej destinácie a mesta na život a prácu.

Ďalšie informácie:

www.europeangreencapital.eu

Pozri aj:

http://www.youtube.com/watch?v=tjNUBYviNNM&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=IyDcEZ_LTXI&feature=mfu_in_order&list=UL

Kontatkty :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar