Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

De nationella parlamenten klarar utmaningen

Bryssel den 10 juni 2011 – Europeiska kommissionens politiska dialog med de nationella parlamenten rönte stora framgångar under 2010. Detta politiska initiativ lanserades 2006 av kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Sedan dess har de nationella parlamenten genom Lissabonfördraget fått ett betydande ansvar för utformningen av EU:s politik. Såsom framgår av kommissionen årliga rapport om förbindelserna med de nationella parlamenten, vilken har antagits i dag, använder de nationella parlamenten denna möjlighet att delta i EU-politiken på ett närmare och mer konstruktivt sätt än någonsin tidigare.

Enligt Maros Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration har antalet yttranden till kommissionen från de nationella parlamenten ökat betydligt sedan det nya fördraget trädde i kraft. ”Vi glädjer oss åt denna klara och synnerligen positiva signal. De nationella parlamenten vill i högre grad delta i EU-politiken, och i ett mycket tidigare skede än förr. Kommissionen har åtagit sig att fördjupa sin politiska dialog med de nationella parlamenten och att ytterligare stärka kontakterna och utbytet med alla 40 nationella parlamentariska kamrar i de 27 medlemsländerna.”

Av den i dag antagna rapporten framgår hur den politiska dialog som utgör kärnan i kommissionens kontakter med de nationella parlamenten har breddats och fördjupats under 2010. De nationella parlamenten lade under fjolåret fram 387 yttranden i flera olika typer av frågor, vilket innebär en ökning med 60 %.

I och med att systemet för kontroll av subsidiariteten, infördes till fullo 2010 som en del av denna politiska dialog, har de nationella parlamenten fått en viktig roll när det gäller att övervaka att denna grundläggande princip följs. De flesta yttranden som har lagts fram för kommissionen om ett eventuellt brott mot subsidiaritetsprincipen rör säsongsarbetardirektivet (8 röster) och, nyligen, förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (13 röster). Även om kommissionen tar hänsyn till alla sådana yttranden uppnås inte till den tröskel på 18 röster då kommissionen måste ompröva sitt förslag1.

I kommissionens rapport om subsidiaritet och proportionalitet, vilken också har antagits i dag, anges närmare hur kommissionen omsätter dessa grundläggande principer i praktiskt arbete. I dessa båda rapporter understryks kommissionens starka engagemang för ett politiskt beslutsfattande av hög kvalitet och för en verklig europeisk politisk dialog.

Länk till rapporten:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

1 :

Varje nationellt parlament har två röster, fördelade med hänsyn till det nationella parlamentariska systemet. I ett nationellt parlamentariskt tvåkammarsystem ska var och en av de båda kamrarna ha en röst. Ett utkast till lagstiftningsakt måste omprövas om de motiverade yttranden som lagts fram av de nationella parlamenten utgör minst en tredjedel (18 röster) av det sammanlagda antalet röster som de förfogar över (54 röster). För ett utkast till lagstiftningsakt som läggs fram på grundval av artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som avser området med frihet, säkerhet och rättvisa ska tröskeln vara en fjärdedel (14 röster).


Side Bar