Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Nacionalni parlamenti so se spoprijeli z izzivom

Bruselj, 10. junija 2011 – Politični dialog med Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti se je v letu 2010 še okrepil. Potem ko je predsednik Evropske komisije Barroso sprožil to politično pobudo leta 2006, imajo zdaj nacionalni parlamenti v skladu z Lizbonsko pogodbo pomembne nove odgovornosti pri oblikovanju politik. Kot je razvidno iz danes sprejetega letnega poročila Komisije o odnosih z nacionalnimi parlamenti, slednji ponujeno priložnost izkoriščajo za večje in konstruktivnejše sodelovanje pri evropskih zadevah.

Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve, je dejal: Število mnenj nacionalnih parlamentov, ki jih prejme Evropska komisija, se je od začetka veljavnosti nove pogodbe močno povečalo. Za nas je to jasen in pozitiven znak: nacionalni parlamenti hočejo biti bolj vključeni v evropske zadeve in tudi na veliko zgodnejši stopnji kot prej. Komisija je v celoti zavezana poglobitvi političnega dialoga z nacionalnimi parlamenti ter nadaljnjemu spodbujanju stikov in izmenjav z vsemi 40 nacionalnimi parlamentarnimi domovi 27 držav članic.

Danes sprejeto poročilo ponazarja, kako se je politični dialog, ki je osrednja točka odnosov med Komisijo in nacionalnimi parlamenti, v letu 2010 razširil in poglobil. Nacionalni parlamenti so v letu 2010 predložili 387 mnenj o najrazličnejših vprašanjih, kar je skoraj 60 % odstotkov več kot prej.

V okviru političnega dialoga so nacionalni parlamenti s polno uvedbo mehanizma za preverjanje subsidiarnosti v letu 2010 dobili pomembno vlogo pri preverjanju skladnosti s tem temeljnim načelom. Največje število mnenj, v katerih Komisijo opozarjajo na morebitne kršitve načela subsidiarnosti, je bilo danih v zvezi z direktivo o sezonskih delavcih (osem glasov), pred kratkim pa v zvezi s predlogom glede skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (13 glasov). Čeprav Komisija taka mnenja ustrezno upošteva, pa ne dosegajo praga, ki jo obvezuje revidirati svoje predloge (18 glasov)1.

Prav tako danes sprejeto poročilo Komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti podrobno opisuje, kako Komisija ta temeljna načela izvaja pri svojem delu. Obe sporočili poudarjata trdno zavezanost Komisije kakovostnemu oblikovanju politik in spodbujanju resnično evropskega dialoga.

Povezava do poročila:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_sl.htm

Kontaktni osebi :

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

1 :

Vsak nacionalni parlament ima dva glasova, dodeljena v skladu z nacionalnim parlamentarnim sistemom. V primeru dvodomnega parlamentarnega sistema ima vsak od domov po en glas. Osnutek zakonodajnega predloga je treba pregledati, ko obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov predstavljajo vsaj eno tretjino (18 glasov) vseh glasov, ki so jim na voljo (54 glasov). V primeru osnutka zakonodajnega predloga o območju svobode, varnosti in pravice, predloženega v skladu s členom 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je ta prag četrtina (14) glasov.


Side Bar