Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Národné parlamenty úspešne plnia svoju úlohu

V Bruseli, 10. júna 2011 – Politický dialóg medzi Európskou komisiou a národnými parlamentmi sa v roku 2010 naďalej posilňoval. Dôsledkom tejto politickej iniciatívy, ktorú začal predseda Európskej komisie Barroso v roku 2006, je skutočnosť, že národné parlamenty majú v súčasnosti pri tvorbe európskej politiky v rámci Lisabonskej zmluvy nové dôležité a zodpovedné úlohy. Z dnes prijatej výročnej správy Európskej komisie o vzťahoch s národnými parlamentmi vyplýva, že národné parlamenty využívajú túto príležitosť zapojiť sa do európskych záležitostí intenzívnejším a konštruktívnejším spôsobom ako kedykoľvek predtým.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, vysvetľuje: „Počet stanovísk národných parlamentov zaslaných Európskej komisii sa od nadobudnutia platnosti novej zmluvy podstatne zvýšil a my to považujeme za jasný a veľmi pozitívny dôkaz toho, že národné parlamenty sa chcú vo väčšej miere a v oveľa skoršej fáze ako predtým zapojiť do európskych záležitostí. Komisia je plne odhodlaná prehlbovať svoj politický dialóg s národnými parlamentmi a ďalej posilňovať kontakty a výmeny so všetkými 40 komorami národných parlamentov v 27 členských štátoch.“

Správa prijatá dnes ilustruje ako sa politický dialóg, ktorý je dôležitou súčasťou vzťahov Komisie s národnými parlamentmi, v roku 2010 rozšíril a prehĺbil. V roku 2010 predložili národné parlamenty 387 stanovísk k širokej škále tém, čo predstavuje zvýšenie takmer o 60 %.

Plné zavedenie mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity v roku 2010 ako súčasti tohto politického dialógu zverilo národným parlamentom dôležitú úlohu pri kontrole dodržiavania tejto základnej zásady. Najvyšší počet stanovísk upozorňujúcich Komisiu na možné porušenie zásady subsidiarity bol predložený k smernici o sezónnych pracovníkoch (8 hlasov) a k nedávnemu návrhu týkajúceho sa spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (13 hlasov). Hoci Komisia venuje náležitú pozornosť všetkým takýmto návrhom, počet týchto stanovísk nedosahuje stanovený prah (18 hlasov) 1, pri ktorom by Komisia musela prehodnotiť svoj návrh.

V takisto dnes prijatej správe Komisie o subsidiarite a proporcionalite sa podrobne opisuje ako Komisia prakticky uplatňuje tieto základné zásady vo svojej činnosti. Tieto dve správy spoločne zdôrazňujú pevný záväzok Komisie uskutočňovať politiku vysokej kvality a podporovať skutočne európsky politický dialóg.

Odkaz na správu:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_sk.htm

Kontaktné údaje:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

1 :

Každý národný parlament má dva hlasy rozdelené v závislosti od národného parlamentného systému. V dvojkomorovom národnom parlamentnom systéme má každá z dvoch komôr jeden hlas. Návrh legislatívneho aktu sa musí prehodnotiť, ak odôvodnené stanoviská predložené národnými parlamentmi predstavujú jednu tretinu (18 hlasov) všetkých im pridelených hlasov (54 hlasov). V prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúceho sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je potrebná jedna štvrtina hlasov (14 hlasov).


Side Bar