Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Parlamenty narodowe stają na wysokości zadania

Bruksela, dnia 10 czerwca 2011 r. – dialog polityczny Komisji Europejskiej z parlamentami narodowymi przynosił coraz lepsze wyniki w 2010 r. Dzięki tej inicjatywie politycznej podjętej przez przewodniczącego Barroso w 2006 r. parlamenty narodowe zyskały obecnie, na mocy postanowień traktatu lizbońskiego, nowe ważne obowiązki w procesie kształtowania polityki europejskiej. Jak wynika z przyjętego dziś sprawozdania rocznego Komisji dotyczącego stosunków z parlamentami narodowymi, parlamenty narodowe wykorzystują tę możliwość, by intensywniej i bardziej konstruktywnie niż wcześniej angażować się w sprawy europejskie.

Maros Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. kontaktów międzyinstytucjonalnych i administracji, wyjaśnia: liczba opinii parlamentów narodowych przesłanych Komisji Europejskiej znacznie wzrosła od czasu wejścia w życie nowego Traktatu. To dla nas jednoznaczny i bardzo pozytywny znak, że parlamenty narodowe pragną bardziej zaangażować się w sprawy europejskie i to na znacznie wcześniejszym etapie niż dotychczas. Komisji bardzo zależy na pogłębieniu dialogu politycznego z parlamentami narodowymi oraz dalszym zacieśnieniu kontaktów i wymian ze wszystkimi 40 izbami parlamentów narodowych w 27 państwach członkowskich.

W przyjętym dziś sprawozdaniu wskazuje się, że w 2010 r. dialog polityczny stanowiący główny element stosunków Komisji z parlamentami narodowymi uległ znacznemu pogłębieniu i poszerzeniu. W 2010 r. parlamenty narodowe przedstawiły 387 opinii w różnych sprawach, co stanowi wzrost niemal o 60%.

W ramach tego dialogu politycznego dzięki pełnemu wprowadzeniu mechanizmu kontroli przestrzegania zasady pomocniczości w 2010 r. parlamenty narodowe zyskały istotną rolę w nadzorowaniu przestrzegania tej podstawowej zasady. Najwięcej opinii, w których zwrócono uwagę na możliwość naruszenia przez Komisję zasady pomocniczości, dotyczyło dyrektywy w sprawie pracowników sezonowych (8 głosów), a – stosunkowo niedawno – wniosku związanego ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych (13 głosów). Komisja traktuje wszystkie tego rodzaju opinie z należytą uwagą, lecz ich liczba nie osiągnęła jeszcze pułapu, który zobowiązywałby ją do poddania wniosku ponownej analizie (18 głosów)1.

W sprawozdaniu Komisji dotyczącym pomocniczości i proporcjonalności, przyjętym także dziś, opisano szczegółowo, w jaki sposób Komisja stosuje te podstawowe zasady w praktyce. W obu tych sprawozdaniach podkreśla się, jak bardzo Komisja dba o wysoką jakość procesu kształtowania polityki i propagowanie prawdziwie europejskiego dialogu politycznego.

Link do sprawozdania:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_pl.htm

Osoby do kontaktu:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami rozdzielonymi w zależności od krajowego systemu parlamentarnego. W dwuizbowym krajowym systemie parlamentarnym każda z izb dysponuje jednym głosem. Projekt aktu ustawodawczego należy poddać ponownej analizie, jeżeli uzasadnione opinie o niezgodności wydane przez parlamenty narodowe stanowią co najmniej jedną trzecią (18 głosów) wszystkich przyznanych im głosów (54 głosy). Próg ten wynosi jedną czwartą (14 głosów) w przypadku projektu aktu ustawodawczego dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przedłożonego na podstawie artykułu 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


Side Bar