Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Valstu parlamenti gatavi jauniem uzdevumiem

Briselē, 2011. gada 10. jūnijā — Eiropas Komisijas politiskais dialogs ar valstu parlamentiem 2010. gadā pastiprinājās. Šo politisko iniciatīvu priekšsēdētājs Barrozu sāka 2006. gadā, un tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu valstu parlamentiem ir lielāka un būtiskāka loma Eiropas politikas veidošanā. Saskaņā ar šodien pieņemto Komisijas gada pārskatu par attiecībām ar valstu parlamentiem šo dialogu tie izmanto, lai vēl intensīvāk un konstruktīvāk nekā līdz šim iesaistītos Eiropas politikā.

Par iestāžu savstarpējām attiecībām un administratīvajiem jautājumiem atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičš šajā saistībā saka: "Kopš jaunā Līguma stāšanās spēkā būtiski palielinājies atzinumu skaits, ko valstu parlamenti ir nosūtījuši Eiropas Komisijai, un mēs to atzinīgi novērtējam kā skaidru un ļoti pozitīvu signālu. Valstu parlamenti vēlas intensīvāk iesaistīties Eiropas politikā un daudz agrīnākā posmā nekā līdz šim. Komisija ir pilnībā apņēmusies padziļināt politisko dialogu ar valstu parlamentiem un stiprināt kontaktus un viedokļu apmaiņu ar visām 40 valstu parlamentu palātām 27 dalībvalstīs."

Šodien pieņemtajā pārskatā atspoguļots, kā 2010. gadā ir paplašinājies un padziļinājies politiskais dialogs, kas ir pamatā Komisijas attiecībām ar valstu parlamentiem. Valstu parlamenti 2010. gadā par daudziem un dažādiem jautājumiem iesniedza 387 atzinumus, kas ir pieaugums par gandrīz 60 %.

Saistībā ar šo politisko dialogu ar subsidiaritātes kontroles mehānisma pilnīgu ieviešanu 2010. gadā valstu parlamentiem tika noteikta būtiska loma, proti, uzraudzība, lai šis pamatprincips tiktu ievērots. Lielākais skaits atzinumu, kuri brīdināja Komisiju par to, ka subsidiaritātes princips, iespējams, netiek ievērots, bija par sezonas strādnieku direktīvu (8 balsis) un pavisam nesen — par priekšlikumu saistībā ar kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (13 balsis). Lai arī Komisija pienācīgi ņem vērā visus šādus atzinumus, to skaits nav pietiekams, lai būtu sasniegts slieksnis, kad Komisijai ir pienākums savu priekšlikumu pārskatīt (18 balsis)1.

Tāpat arī šodien pieņemtajā Komisijas ziņojumā par subsidiaritāti un proporcionalitāti sīki aprakstīts, kā Komisija savā darbā šos principus piemēro praksē. Abi minētie dokumenti uzsver Komisijas ciešo apņemšanos nodrošināt politikas izstrādes procesa augstu kvalitāti un sekmēt īstenu Eiropas politisko dialogu.

Saikne uz ziņojumu:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_lv.htm

Kontaktpersonas :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Katram valsts parlamentam ir divas balsis, kas sadalītas atbilstīgi valsts parlamentārajai sistēmai. Divpalātu valsts parlamentu sistēmas gadījumā katrai palātai ir viena balss. Leģislatīvā akta projekts ir jāpārskata, kad valstu parlamentu iesniegtie pamatotie atzinumi veido vismaz vienu trešdaļu (18 balsis) no visām tam piešķirtajām balsīm (54 balsis). Šis minimums ir viena ceturtdaļa (14 balsis) attiecībā uz leģislatīvo aktu projektiem, kas iesniegti atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. pantam un kas attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.


Side Bar