Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nacionaliniai parlamentai įveikia jiems tekusį uždavinį

Briuselis, 2011 m. birželio 10 d. 2010 m. Europos Komijos politinis dialogas su nacionaliniais parlamentais stiprėjo. Šią politinę iniciatyvą Pirmininkas J. M. Barroso pradėjo 2006 m. ir dabar nacionaliniai parlamentai turi naujų svarbių galių kuriant Europos politiką pagal Lisabonos sutartį. Šiandien priimtoje Komisijos metinėje santykių su nacionaliniais parlamentais ataskaitoje teigiama, kad nacionaliniai parlamentai šia galimybe naudojasi, siekdami kaip niekad aktyviau ir konstruktyviau dalyvauti sprendžiant Europos klausimus.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys Marošas Šefčovičius sakė: „Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo nacionaliniai parlamentai Europos Komisijai teikė vis daugiau nuomonių. Mūsų nuomone, tai labai aiškus ir teigiamas ženklas – nacionaliniai parlamentai nori aktyviau ir ankstesniuose etapuose dalyvauti sprendžiant Europos klausimus. Komisija tvirtai įsipareigojusi stiprinti politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais ir toliau plėtoti ryšius ir mainus su visais 40 nacionalinių parlamentų rūmų 27 valstybėse narėse.“

Šiandien priimtoje ataskaitoje parodyta, kaip 2010 m. plėtojosi ir tvirtėjo politinis dialogas, kuriuo grindžiami Komisijos ir nacionalinių parlamentų santykiai. 2010 m. nacionaliniai parlamentai pateikė 387 nuomones (beveik 60 proc. daugiau) labai įvairiais klausimais.

Plėtojant šį politinį dialogą 2010 m. pradėjo visiškai veikti subsidiarumo kontrolės mechanizmas ir nacionaliniams parlamentams teko svarbus vaidmuo stebėti, kaip laikomasi šio pagrindinio principo. Daugiausia nuomonių dėl galimo subsidiarumo principo nesilaikymo Komisija sulaukė dėl sezoninių darbuotojų direktyvos (8 balsai) ir neseniai dėl pasiūlymo, susijusio su bendra konsoliduota pelno mokesčio baze (13 balsų). Komisija tinkamai atsižvelgia į visas šias nuomones, tačiau jų per mažai, kad ji privalėtų peržiūrėti pasiūlymą (nustatyta riba – 18 balsų)1.

Kitoje Komisijos šiandien priimtoje ataskaitoje dėl subsidiarumo ir proporcingumo išsamiai aprašyta, kaip Komisija šiuos pagrindinius principus taiko praktiškai. Kartu šiomis dviem ataskaitomis pabrėžiamas tvirtas Komisijos įsipareigojimas užtikrinti kokybišką politikos kūrimo procesą ir skatinti tikrą europinį politinį dialogą.

Su ataskaita galima susipažinti adresu

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. (+32 2) 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel. (+32 2) 299 94 51

1 :

Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi du balsus, kuriuos pasiskirsto, remdamasis nacionaline parlamentine sistema. Kai parlamentinę sistemą sudaro dveji rūmai, kiekvieni rūmai turi po vieną balsą. Teisėkūros akto projektas turi būti peržiūrėtas, kai nacionalinių parlamentų pateiktos pagrįstos nuomonės sudaro bent trečdalį (18) visų jiems skirtų balsų (54). Tuo atveju, kai remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsniu pateikiamas teisėkūros akto projektas, susijęs su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, mažiausias skirtų balsų skaičius turi sudaryti vieną ketvirtadalį balsų (14).


Side Bar