Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Jäsenvaltioiden parlamentit vastaavat haasteeseen

Bryssel 10. kesäkuuta 2011 – Euroopan komissio kävi vuonna 2010 hedelmällistä poliittista vuoropuhelua jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti tämän poliittisen aloitteen vuonna 2006. Sen jälkeen voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä jäsenvaltioiden parlamentit ovat saaneet uusia huomattavia vastuita EU:n poliittisessa päätöksenteossa. Kuten tänään annetusta Euroopan komission ja jäsenvaltioiden parlamenttien suhteita käsittelevästä komission vuosiraportista ilmenee, jäsenvaltioiden parlamentit käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen osallistuakseen EU:ta koskeviin asioihin tiiviimmin ja rakentavammin kuin aikaisemmin.

Euroopan komission toimielinsuhteista ja hallintoasioista vastaavan varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan lausuntoja komissiolle lähettäneiden jäsenvaltioiden parlamenttien määrä on kasvanut merkittävästi uuden perussopimuksen voimaantulon jälkeen, mikä on erittäin myönteistä. ”Tämä osoittaa selvästi, että jäsenvaltioiden parlamentit haluavat osallistua tiiviimmin EU:ta koskeviin asioihin ja paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin aikaisemmin. Komissio on täysin sitoutunut syventämään poliittista vuoropuhelua jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa ja lisäämään yhteydenpitoa ja näkemysten vaihtoa kaikkien 27 jäsenvaltion kansanedustuslaitosten 40 kamarin kanssa”, Maros Šefčovič toteaa.

Tänään annetusta raportista ilmenee, kuinka komission ja jäsenvaltioiden parlamenttien välisten suhteiden ytimenä oleva poliittinen vuoropuhelu laajeni ja syventyi vuonna 2010. Jäsenvaltioiden parlamentit esittivät vuonna 2010 yhteensä 387 lausuntoa eri aiheista. Lausuntojen määrä kasvoi lähes 60 prosenttia.

Vuonna 2010 täysimääräisesti käyttöön otettu toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismi on antanut jäsenvaltioiden parlamenteille tärkeän roolin tämän perusperiaatteen noudattamisen valvonnassa. Toissijaisuusperiaatteen mahdollista rikkomista koskevia lausuntoja esitettiin komissiolle eniten kausityöntekijöitä koskevan direktiivin tiimoilta (8 ääntä) ja jokin aika sitten yhdistettyyn yhteiseen yhtiöveropohjaan liittyvän ehdotuksen osalta (13 ääntä). Komissio on ottanut kaikki tällaiset lausunnot huomioon, mutta kyseiset äänimäärät jäävät kuitenkin sen vähimmäisrajan alle, jonka täytyttyä komission olisi tarkasteltava uudelleen ehdotustaan (18 ääntä) 1.

Komission kertomuksessa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista, joka myös annettiin tänään, kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka komissio soveltaa näitä perusperiaatteita omassa työssään. Yhdessä nämä kaksi kertomusta painottavat komission vahvaa sitoutumista korkealaatuiseen politiikantekoon ja todellisen eurooppalaisen poliittisen vuoropuhelun edistämiseen.

Linkki raporttiin:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51

1 :

Kullakin kansallisella parlamentilla on kaksi ääntä, jotka jakautuvat kansallisen parlamenttijärjestelmän perusteella. Kaksikamarisessa parlamenttijärjestelmässä kummallakin kamarilla on yksi ääni. Säädösluonnosta on tarkasteltava uudelleen, jos kansallisten parlamenttien antamien perusteltujen lausuntojen edustama äänimäärä on vähintään kolmasosa (18) parlamenttien kokonaisäänimäärästä (54). Tarvittava äänten vähimmäismäärä on neljännes (14), kun on kyse Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan 76 artiklan perusteella tehdystä esityksestä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi.


Side Bar