Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon – pressiteade

Liikmesriikide parlamentide roll on muutunud senisest olulisemaks

Brüssel, 10. juuni 2011. Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide parlamentide poliitiline dialoog oli 2010. aastal viljakas. President Barroso 2006. aastal esitatud poliitilise algatuse tulemusena on liikmesriikide parlamentidel nüüd Euroopa poliitika kujundamises senisest suurem vastutus, nii nagu see on ette nähtud Lissaboni lepinguga. Täna võeti vastu komisjoni aastaaruanne komisjoni ja liikmesriikide parlamentide suhete kohta, millest nähtub, et riikide parlamendid kasutavad seda võimalust, et osaleda Euroopa asjades senisest aktiivsemalt ja konstruktiivsemalt.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste voliniku, asepresident Maros Šefčoviči sõnul on Euroopa Komisjonile saadetud liikmesriikide arvamuste arv uue aluslepingu jõustumisest alates märkimisväärselt suurenenud, mis on selgelt positiivne märk. Liikmesriigid soovivad Euroopa asjades rohkem osaleda ja teha seda juba alates varasemast etapist kui seni. „Komisjon soovib süvendada poliitilist dialoogi liikmesriikide parlamentidega ja tihendada kontakte kõigi 27 liikmesriigi 40 parlamendikojaga,” ütles Šefčovič.

Täna vastuvõetud aruanne näitab, kuidas on komisjoni ja liikmesriikide poliitiline dialoog 2010. aastal laienenud ja süvenenud. Riikide parlamendid esitasid 2010. aastal mitmesugustel teemadel 387 arvamust, mis märgib ligi 60% kasvu.

2010. aastal seati poliitilise dialoogi raames sisse subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanism, mis on andnud parlamentidele olulise rolli sellest aluspõhimõttest kinnipidamise kontrollimisel. Kõige rohkem teateid subsidiaarsuse põhimõtte võimaliku rikkumise kohta on komisjonile esitatud hooajatööliste direktiivi (8) ja ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasiga seotud ettepaneku kohta (13). Komisjon käsitleb kõiki arvamusi täie tähelepanuga, kuigi need arvud ei küündi künniseni, mida on vaja, et komisjon oma ettepaneku läbi vaataks (18)1.

Komisjon võttis täna vastu ka aruande subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohta, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas komisjon neid aluspõhimõtteid praktikas rakendab. Mõlemas aruandes rõhutatakse komisjoni kindlat soovi tagada kvaliteetne otsustusprotsess ja edendada Euroopa poliitilist dialoogi.

Link aruandele:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_et.htm

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Igal liikmesriigi parlamendil on kaks häält, mis jagunevad vastavalt riigi parlamendisüsteemile. Kahekojalise parlamendisüsteemi puhul on kummalgi kojal üks hääl. Seadusandliku akti eelnõu tuleb läbi vaadata, kui liikmesriikide parlamentide esitatud põhjendatud arvamused moodustavad vähemalt ühe kolmandiku (18) neile antud häältest (54). Euroopa Liidu toimimise lepingu vabadust, turvalisust ja õigust käsitleva artikli 76 alusel esitatud seadusandliku akti eelnõu puhul on künnis veerand (14) häältest.


Side Bar