Navigation path

Left navigation

Additional tools

pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

De nationale parlamenter tager udfordringen op

Bruxelles, den 10. juni 2011 – Europa-Kommissionens politiske dialog med de nationale parlamenter blev stærkere og stærkere i 2010. Efter at formand Barroso iværksatte dette politiske initiativ i 2006, har de nationale parlamenter nu en større og vigtigere rolle i den politiske beslutningsproces under Lissabontraktaten. Som det fremgår af Kommissionens årsrapport om forbindelserne til de nationale parlamenter, der blev vedtaget i dag, anvender de nationale parlamenter denne mulighed til tættere at følge EU-politikkerne og bidrage mere til dem, end det var tilfældet hidtil.

Maros Šefčovič, næstformand for Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, forklarer: "Antallet af udtalelser fra de nationale parlamenter, der sendes til Europa-Kommissionen, er steget væsentligt, siden den nye traktat trådte i kraft, og vi glæder os over dette forhold, der sender et tydeligt og meget positivt signal. De nationale parlamenter ønsker at blive mere inddraget i EU-politikken og på et meget tidligere tidspunkt end før. Kommissionen støtter fuldt ud en større politisk dialog med de nationale parlamenter og en styrkelse af kontakterne til og udvekslingerne med alle 40 nationale parlamentariske kamre i de 27 medlemsstater."

Den rapport, der blev vedtaget i dag, illustrer hvordan den politiske dialog er i centrum for Kommissionens forbindelser til de nationale parlamenter, og at denne er blevet udvidet og styrket i 2010. De nationale parlamenter fremsendte 387 udtalelser i 2010 om mange forskellige emner, hvilket er en stigning på næsten 60 %.

Som del af den politiske dialog har den fuldstændige indførelse af mekanismen for kontrol med overholdelse af nærhedsprincippet i 2010 givet de nationale parlamenter en vigtig rolle i kontrollen af, hvorvidt dette princip overholdes. Det højeste antal udtalelser, der advarede Kommissionen om en mulig overtrædelse af subsidiaritetsprincippet, handlede om direktivet om sæsonarbejde (8 stemmer), og på det seneste om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (13 stemmer). Kommissionen tager alle sådanne udtalelser i betragtning, men antallet af dem er utilstrækkelig til at nå den grænse, hvorefter Kommissionen er forpligtet til at ændre sit forslag (18 stemmer)1.

I Kommissionens rapport om subsidiaritet og proportionalitet, der også blev vedtaget i dag, beskrives det, hvordan Kommissionen i praksis anvender disse principper i sit arbejde. Disse to rapporter understreger Kommissionens faste engagement for høj kvalitet i den politiske beslutningstagen og en ægte europæisk politisk dialog.

Link til rapporten:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_da.htm

Kontaktpersoner :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Hvert nationalt parlament råder over to stemmer fordelt alt efter det nationale parlamentariske system. I et nationalt parlamentarisk tokammersystem råder hvert af de to kamre over én stemme. Et udkast til et lovforslag skal revideres, når begrundede udtalelser er afgivet af nationale parlamenter, der repræsenterer mindst en tredjedel af det antal stemmer, de er tildelt (54 stemmer). Denne tærskel er en fjerdedel (14 stemmer), når der er tale om et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.


Side Bar