Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Националните парламенти поемат предизвикателството

Брюксел, 10 юни 2011 г. През 2010 г. политическият диалог на Европейската комисия с националните парламенти стана все по-активен. След като през 2006 г. председателят Барозу поде тази инициатива, националните парламенти вече разполагат с нови важни отговорности за изготвянето на европейските политики съгласно Договора от Лисабон. Както се посочва в годишния доклад на Комисията за отношенията с националните парламенти, последните се възползват от възможността да се ангажират с европейските въпроси по-тясно и по-конструктивно от всякога.

Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията и комисар по междуинституционалните отношения и администрацията, пояснява:След като новият договор влезе в сила, броят на становищата, изпратени до Европейската комисия от националните парламенти, значително се увеличи и ние приветстваме този факт като много положителен знак. Националните парламенти желаят да се ангажират с европейските въпроси по-активно и на по-ранен етап от преди. Комисията е твърдо решена да задълбочи своя политически диалог с националните парламенти и да засили още повече своите контакти и обмен на мнения с всички 40 камари на националните парламенти в 27 държави-членки“.

В приетия днес доклад се показва как политическият диалог, който заема централно място в отношенията на Комисията с националните парламенти, се е разширил и задълбочил през 2010 г. През 2010 г. националните парламенти представиха 387 становища по широк набор въпроси, което представлява увеличение с близо 60 %.

В рамките на политическия диалог пълното въвеждане през 2010 г. на механизма за контрол на субсидиарността позволи на националните парламенти да играят важна роля, като проверяват, че този основен принцип се спазва. Комисията получи най-голям брой становища с предупреждение за вероятно нарушаване на принципа на субсидиарност относно директивата за сезонните работници (8 гласа), а съвсем наскоро и за предложението за обща консолидирана корпоративна данъчна основа (13 гласа). Въпреки че Комисията обръща дължимото внимание на тези мнения, техният брой е недостатъчен, за да бъде достигнат прагът, при който от Комисията се изисква да преразгледа своето предложение (18 гласа)1.

В приетия също днес доклад на Комисията за субсидиарността и пропорционалността подробно се описва как Комисията прилага на практика тези основни принципи в своята работа. В тези два доклада, взети заедно, се подчертава твърдият ангажимент на Комисията за висококачествено изготвяне на политиките и за насърчаване на истински европейски диалог.

Линк към доклада:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_bg.htm

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

1 :

Всеки национален парламент разполага с два гласа, разпределени в зависимост от националната парламентарна система. Ако националната парламентарна система е двукамарна, всяка от камарите разполага с един глас. Предложението за законодателен акт трябва да бъде преразгледано, ако броят на мотивираните становища, представени от националните парламенти, представлява поне една трета (18 гласа) от всички предоставени им гласове (54 гласа). Този праг е една четвърт (14 гласа) при проекти на законодателни актове, внесени на основание член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие.


Side Bar