Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

Έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη για καινοτομία στην Ευρώπη και αναλύει την πρόοδο των κρατών μελών

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2011 – Εάν θέλουμε να αποδώσει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας σε πολυάριθμους τομείς, συμπεραίνει η Ευρωπαϊκής Επιτροπή στην Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση της καινοτομίας του 2011. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και «ευφυέστερες» επενδύσεις τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική έρευνα και ανάπτυξη, που όχι μόνο δίδουν αναπτυξιακή ώθηση μεσοπρόθεσμα, αλλά έχουν και αντικυκλική επίπτωση σε καιρούς κρίσης. Τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς επιβάλλεται η αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας , συνοδευόμενη από καλύτερη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς από στιβαρότερο καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επιχειρηματικής καινοτομίας. Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι καινοτομικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ. Απαιτείται ανάληψη συντονισμένων προσπαθειών που θα στηρίζονται στις ελπιδοφόρες επιδόσεις της Ευρώπης στην καινοτομία όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Το χάσμα μεταξύ φύλων στην επιστήμη και στην έρευνα πρέπει να γεφυρωθεί.

«Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πορεία προς την Ένωση της καινοτομίας είναι μακρά και με προκλήσεις και με σημαντικά εμπόδια καθοδόν. Αλλά επιβεβαιώνει ότι στην ΕΕ υπάρχει συμφωνία σχετικά με τις ορθές πολιτικές για να φθάσει η Ένωση στο τέλος αυτής της πορείας. Η οικοδόμηση της Ένωσης της καινοτομίας στην πράξη σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται για οικονομικούς λόγους ως σημαντικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης που θα συμβάλει στην ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε η Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη στην Ευρώπη.

Η έκθεση αναλύει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας και παρέχει απτές βάσεις για επιλογές της εκάστοτε εθνικής πολιτικής. Βασίζεται στις επιδόσεις που έχει καταγράψει η Ένωση της καινοτομίας. Περιλαμβάνει πίνακα στοιχείων όπου εξειδικεύονται οι επιδόσεις κάθε χώρας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Οι ουσιώδεις διαπιστώσεις της έκθεσης

  • Η Ευρώπη πρέπει να επισπεύσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η ΕΕ προχωρεί με βραδύτητα προς το στόχο της που είναι η επένδυση 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη (2,01% το 2009), με αποτέλεσμα το χάσμα με τους επικεφαλής ανταγωνιστές της να διευρύνεται, κυρίως λόγω χαμηλότερων επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Ε&Α. Το 2008, στην ΕΕ δαπανήθηκε το 24% της παγκόσμιας συνολικής δαπάνης για Ε&Α (29% το 1995). Με κριτήριο το ΑΕΠ, οι επενδύσεις επιχειρήσεων στην Ιαπωνία ή στη Νότια Κορέα είναι διπλάσιες σε σχέση με την Ευρώπη.

  • Σε εποχή οικονομικής κρίσης οι συσσωρευμένες επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία έχουν αντικυκλικό αποτέλεσμα. Οι χώρες που αύξησαν τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία έχουν καλύτερες προοπτικές εξόδου από την κρίση. Δεκαεπτά κράτη μέλη μπόρεσαν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους στον τομέα της Ε&Α το 2009 και δεκαέξι το 2010.

  • Οι επενδύσεις στην καινοτομία πρέπει να είναι «ευφυέστερες». Οι πλέον επιτυχείς επενδυτές στην καινοτομία έχουν στρέψει τις επενδύσεις τους σε ευφυή στρατηγική εξειδίκευσης, όπου συνδυάζονται πολιτικές προσφοράς (όπως δημόσιες επενδύσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, Ε&Α επιχειρήσεων, επιχειρηματικά κεφάλαια και επιστημονικές και τεχνολογικές υποδομές) και πολιτικές ζήτησης (όπως δημόσιες προμήθειες καινοτόμων προϊόντων, τυποποίηση βασιζόμενη σε επιδόσεις και κανονισμοί αγοράς για προανταγωνιστικά προϊόντα).

  • Η εξασφάλιση ατόμων υψηλής εξειδίκευσης πρέπει να αντιστοιχεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Μόνο το 46% των ερευνητών της ΕΕ εργάζονται στον τομέα των επιχειρήσεων (80% στις ΗΠΑ). Τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα ώστε να διατηρήσουν την αριθμητική αύξηση, με ταυτόχρονη διασφάλιση καλύτερης αντιστοίχισης προς τις επιχειρηματικές ανάγκες.

  • Η ολοκλήρωση και η διεθνοποίηση της έρευνας αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων. Η διεθνοποίηση και η αποδοτική παραγωγή επιστημονικής αριστείας ενισχύονται αμοιβαίως. Οι ροές γνώσης (π.χ. σπουδαστές, κοινές εκδόσεις, συνεργασία στον τομέα της κοινής κατάθεσης ευρεσιτεχνιών) στο εσωτερικό της Ευρώπης αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα και θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ωστόσο, οι ροές αυτές συγκεντρώνονται μεταξύ λίγων δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

  • Ανεπαρκείς πλαισιακές συνθήκες δεν επιτρέπουν το μετασχηματισμό της γνώσης σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη χάνει έδαφος στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η ΕΕ είναι ο πρώτος παραγωγός διομότιμων επιστημονικών δημοσιεύσεων στον κόσμο (29% το 2009), αλλά ο ρυθμός αύξησης των αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες στο πλαίσιο της συνθήκης συνεργασίας για ευρεσιτεχνίες (PCT) στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο της ΕΕ. Τα μισά κράτη μέλη δεν παράγουν καθόλου ευρεσιτεχνίες υψηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού γραφείου ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ). Πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη αποτελεσματικότερης σε σχέση με το κόστος της προστασίας και διοίκησης της διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην ΕΕ για το θέμα της ευρεσιτεχνίας θα αποτελέσουν σημαντική αφετηρία.

  • Η Ευρώπη διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για τεχνολογικές εφευρέσεις που ανταποκρίνονται σε κοινωνιακές προκλήσεις. Το 2007 στην ΕΕ αντιστοιχούσε το 40% των ευρεσιτεχνιών που αφορούσαν τεχνολογίες κλιματικής αλλαγής. Αυτό δείχνει ότι οι στοχοπροσηλωμένες επενδύσεις έρευνας και επίδειξης σε νευραλγικούς τομείς, σε συνδυασμό με μέτρα στήριξης για την ανάπτυξη της αγοράς, μπορούν να οδηγήσουν σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Αυτό είναι το πνεύμα των ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας που δρομολογήθηκαν από την Ένωση της καινοτομίας.

  • Έχουμε ανάγκη από περισσότερο καινοτομικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ. Η ΕΕ πρέπει να προλάβει τις ΗΠΑ στην ένταση έρευνας στους κλάδους της υψηλής και μέσης τεχνολογίας. Δηλαδή, στην Ευρώπη υπάρχει ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών τόσο εντός όσο και μεταξύ τομέων. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία και η Δανία, έχουν επιτύχει διαρθρωτική αλλαγή προς οικονομία μεγαλύτερης έντασης γνώσης. Πολλές από αυτές τις χώρες έχουν επίσης ανακάμψει καλύτερα από την οικονομική κρίση. Κοινά χαρακτηριστικά πίσω από αυτή την επιτυχία αποτελούν οι καινοτομικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ, που επωφελούνται από την επιστημονική αριστεία στη δημόσια έρευνα και από τις ευνοϊκές πλαισιακές συνθήκες για την προσφορά νέων γνώσεων στην αγορά.

Ιστορικό

Κάθε διετία, η Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση της καινοτομίας - που καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη και έξι συνδεόμενες χώρες – θα συμβάλλει στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» με την παρουσίαση ενδελεχούς στατιστικής και οικονομικής ανάλυσης που αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε αποτελεσματικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Η παρούσα είναι η πρώτη έκθεση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ένωση της καινοτομίας (IP/10/1288) και αντικαθιστά τις έως τώρα εκθέσεις για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα.

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία: http://ec.europa.eu/iuc2011

Ένωση της καινοτομίας: http://ec.europa.eu/innovation-union

Ευρώπη 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Επικοινωνία:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar