Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen kommer att garantera misstänktas rätt att tala med en advokat och underrätta sin familj om att de har gripits

Bryssel den 8 juni 2011 – En 22-årig man reser utomlands på semester för att gå på en fotbollsmatch. Efter matchen går han till en bar med sina vänner. Det blir slagsmål och han grips. Polisen förhör honom under flera timmar utan att en advokat närvarar. Enligt det förslag som Europeiska kommissionen lägger fram idag ska alla misstänkta – oavsett var i EU de befinner sig – garanteras rätten till advokatbistånd från att de kvarhålls av polis till dess att ärendet är avslutat. Misstänkta ska också få tala med en familjemedlem eller sin arbetsgivare för att underrätta dem om gripandet. En misstänkt som inte befinner sig i sitt hemland ska ha rätt att kontakta hemlandets konsulat.

”En rättvis rättegång är avgörande för medborgarnas förtroende för rättssystemet”, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär. ”Medborgare som frihetsberövas måste garanteras rätten att träffa en advokat oavsett var i EU de befinner sig. Om de sitter anhållna eller häktade utanför sitt hemland ska de få stöd från sitt konsulat eller sin ambassad. Det förslag som läggs fram idag kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan våra rättssystem genom att säkra att misstänkta behandlas enligt samma rimliga miniminormer i hela Europeiska unionen.”

Rätten till advokat är avgörande för att skapa förtroende för EU:s gemensamma område med rättvisa, särskilt när misstänkta grips till följd av en europeisk arresteringsorder (IP/11/454). Dagens förslag om rätt till advokatbistånd är det tredje direktivet i en serie förslag som ska garantera minimirättigheter till en rättvis rättegång i hela EU. De övriga förslagen rör rätten till översättning och tolkning (se IP/10/1305 och MEMO/10/351) och rätten till information i brottmål (se IP/10/1652). Dessa åtgärder syftar till att fastställa tydliga rättigheter i hela EU och trygga människors grundläggande rätt till en rättvis rättegång och rätten till försvar. Förslagen måste godkännas av Europaparlamentet och rådet innan de blir gällande lag.

Antalet brottmål i Europeiska unionen ligger på över 8 miljoner per år. Det är allmänt vedertaget att brottsmisstänktas rätt till försvar är ett grundläggande inslag i en rättvis rättegång. De villkor som gäller för misstänkta som vill konsultera en advokat skiljer sig dock mellan medlemsstaterna. En person som anklagas för ett brott har t.ex. inte alltid möjlighet att få advokatbistånd under ett polisförhör. Bevis som erhållits utan att en advokat har närvarat värderas olika från en medlemsstat till en annan. Det kan hända att personer som är efterlysta till följd av en europeisk arresteringsorder inte får tillgång till en advokat i det land där ordern utfärdats förrän de har överlämnats till det landet.

Liknande skillnader finns när det gäller misstänktas rätt att underrätta en släkting eller sin arbetsgivare om att de har gripits. Det förekommer att denna rätt inte ges systematiskt eller att den ges först i ett sent skede av processen, eller att den misstänkte inte får någon information sedan hans eller hennes familj har kontaktats.

Kommissionens förslag skulle garantera dessa rättigheter i praktiken, genom att

  • säkra tillgången till en advokat från det första polisförhöret och under hela det straffrättsliga förfarandet,

  • möjliggöra tillräckliga och förtroliga möten med advokaten så att den misstänkte faktiskt kan utöva sin rätt till försvar,

  • ge advokaten möjlighet att spela en aktiv roll under förhören och kontrollera förhållandena under frihetsberövandet,

  • säkerställa att den misstänkte kan kommunicera med minst en familjemedlem eller med sin arbetsgivare för att underrätta dem om gripandet och frihetsberövandet,

  • ge misstänkta som befinner sig utomlands möjlighet att kontakta sitt lands ambassad eller konsulat och ta emot besök,

  • ge personer som är efterlysta till följd av en europeisk arresteringsorder möjlighet att få juridisk rådgivning i både det land där gripandet skedde och i det land där ordern utfärdades.

Bakgrund

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har EU befogenhet att i överensstämmelse med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna anta regler på det straffrättsliga området för att stärka EU-medborgarnas rättigheter, bl.a. personers rättigheter vid straffrättsliga förfaranden.

Rätten till en opartisk domstol och till försvar ingår i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Rätten att kommunicera med en tredje part är en av de viktigaste garantierna mot behandling i strid med artikel 3 i konventionen.

Direktivet om tillgång till advokat och underrättelse om frihetsberövande är det tredje steget i en serie åtgärder för att fastställa gemensamma EU-normer i brottmål.

EU:s justitieministrar godkände den första åtgärden, som går ut på att ge misstänkta och åtalade rätt till översättning och tolkning, i oktober 2010 (se IP/10/1305). Kommissionen lade fram ett förslag om den andra åtgärden – rättighetsinformation – i juli 2010 (IP/10/989). I december 2010 godkändes den av regeringarna i EU:s medlemsstater (IP/10/1652), och förhandlingar förs nu med Europaparlamentet, som måste lämna sitt slutgiltiga godkännande innan åtgärden blir gällande lag.

Mer information:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar